eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Diety od wspólnoty mieszkaniowej a podatek PIT

Diety od wspólnoty mieszkaniowej a podatek PIT

2007-06-02 11:56

Zapłacone członkom zarządu przez wspólnotę mieszkaniową diety stanowią ich wynagrodzenie przewidziane w przepisach ustawy o własności lokali i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł. Tym samym spółdzielnia jest zobligowana do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje właściwy naczelnik. Nie ma natomiast obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego. Stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa w Łodzi w decyzji z dnia 11.05.2007 r. nr PB I-3/4117/IN-23/US/2007/AA, podtrzymując tym samym stanowisko zawarte w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie nr US IB/415-8/07 z dnia 08.02.2007 r.

Przeczytaj także: Odszkodowanie za utracone dochody zwolnione z podatku

Jakie wątpliwości wyjaśniła izba skarbowa?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej poinformował, iż zgodnie z Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej członkowie Zarządu wspólnoty trzymują diety z tytułu pełnienia społecznie (bez wynagrodzenia) obowiązków wynikających z art. 21 ustawy o własności lokali, w wysokości 240,00 zł miesięcznie. Zarząd wystąpił z zapytaniem, czy kwoty te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych? W powyższej sprawie izba skarbowa zajęła następujące stanowisko:

„(…)Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W przepisie art. 10 ust. 1 pkt 2 i 9 powołanej wyżej ustawy wśród źródeł przychodów wymienione zostały działalność wykonywana osobiście oraz inne źródła.

W świetle art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Natomiast stosownie do art. 20 ust. 1 cyt. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Cytowany przepis zawiera zatem otwarty katalog przychodów, zaliczonych do przychodów z innych źródeł.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: