eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Odsetki od lokat overnight a różnice kursowe

Odsetki od lokat overnight a różnice kursowe

2007-06-13 13:11

Należne odsetki z tytułu lokat "overnight" stanowią przychód z tytułu prowadzonej działalności i winny być przeliczone na złote według zasad określonych w art. 14 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Sieradzu w postanowieniu z dnia 10.05.2007 r. nr US I/415/10/07/SŁ.

Przeczytaj także: Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

W skierowany do organu podatkowego zapytaniu podatnik wyjaśnił, iż w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą wybrał począwszy od 2007 roku metodę ustalania różnic kursowych według przepisów ustawy o rachunkowości. Firma posiada rachunek walutowy, na którym są dokonywane rozrachunki z tytułu należności jak i zobowiązań w walucie obcej. Wolne środki lokowane są na lokacie "overnight", gdzie bank każdego dnia roboczego dopisuje odsetki w walucie obcej. Dopisywane odsetki w walucie obcej od lokat typu "overnight" do rachunków bankowych dewizowych związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym podatnik wystąpił z zapytaniem, po jakim kursie walut winien przeliczać naliczone przez bank odsetki w walucie obcej od lokat "overnight" na rachunku dewizowym? W przedmiotowej sprawie urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…)Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności gospodarczej uznaje się m.in. różnice kursowe (art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy) i odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością (art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy).

Zgodnie z art. 14b ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości pod warunkiem, że:
  • wybrana metoda będzie stosowana przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe,
    - w okresie stosowania w/w metody sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania,
  • w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, złożą pisemne zawiadomienie o wyborze tej metody.

W tym przypadku określenie kursu waluty dla przeliczenia powstałych różnic reguluje art. 30 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Należy jednak podkreślić, iż powyższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie dla potrzeb rozliczenia różnic kursowych. Natomiast przepis ten nie ma zastosowania do ustalenia przychodów z tytułu odsetek od lokat założonych w walucie obcej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1a w/w ustawy przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Należne odsetki z tytułu lokat "overnight" stanowią przychód z tytułu prowadzonej działalności i winny być przeliczone na złote według zasad określonych w art. 14 ust. 1a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: