eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Może być tylko jedna forma opodatkowania spółki

Może być tylko jedna forma opodatkowania spółki

2008-11-27 07:18

Obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie dają możliwości, aby podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych mogli dla siebie wybrać odmienne zasady opodatkowania. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19.11.2008 r. nr IPPB1/415-1066/08-2/EC.

Przeczytaj także: Skala podatkowa formą opodatkowania działalności gospodarczej 2015

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu wskazano, że spółka cywilna rozpoczęła działalność gospodarczą w 2008 r. Ma ona dwóch wspólników, z czego jeden z nich zadeklarował chęć opodatkowania uzyskanego przychodu z tego tytułu podatkiem zryczałtowanym a drugi na zasadach ogólnych. W zgłoszeniu NIP-2 zadeklarowano opodatkowanie przychodów spółki na zasadach ogólnych. Obecne każdy ze wspólników prowadzi odrębne ewidencje i rozliczenia dla celów podatku dochodowego. W związku z tym zadano pytanie, czy wspólnicy spółki mogą rozliczać się w różny sposób, tj. jeden na zasadach ogólnych, a drugi w sposób zryczałtowany? Jeżeli nie, to jak sprostować oświadczeni jednego ze wspólników o wyborze formy opodatkowania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych nie są spółki niemające osobowości prawnej, lecz są nimi osoby fizyczne będące wspólnikami.

Stosownie do przepisów art. 9a ust.1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, że podstawową formą opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej są zasady ogólne przy uwzględnieniu skali podatkowej, przy czym podatnicy mogą wybrać również inny sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Ustawodawca nie narzuca podatnikom określonej formy opodatkowania.

Z drugiej jednak strony, przepis art. 24a ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ciąży na spółce, a nie na jej wspólnikach. Zgodnie z jego brzmieniem - osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: