eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Pożyczka z zagranicy a podatek PCC: kiedy zwolnienie

Pożyczka z zagranicy a podatek PCC: kiedy zwolnienie

2009-01-06 08:26

Jeżeli umowy pożyczki nie będą objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, czynności takie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mogą jednak korzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 10 lit. a ustawy o PCC, zgodnie z którym zwalnia się od podatku pożyczki udzielane przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12.12.2008 r. nr IPPB2/436-372/08-4/MZ.

Przeczytaj także: Pożyczka od rodziny a PCC

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu wskazano, że polska spółka otrzymuje lub będzie otrzymywać oprocentowane pożyczki od spółki P Euro, która nie ma siedziby w Polsce a we Francji. Nie jest ona jednocześnie udziałowcem polskiej spółki. Przedmiotem działalności pożyczkodawcy jest między innymi finansowanie przedsiębiorstw i spółek; pożyczanie pożyczek i gromadzenie funduszy, co obejmuje emisję obligacji, weksli własnych lub innych instrumentów finansowych bądź papierów dłużnych, jak również zawieranie umów w związku z wyżej wspomnianymi działaniami. Spółka ta nie jest jednak bankiem. We wniosku wskazano także, że miejscem zawierania przedmiotowych umów pożyczek będzie terytorium Polski i środki pieniężne będące przedmiotem zawieranych umów pożyczek mogą w przyszłości znajdować się także na terytorium Polski. W związku z tym zadano pytanie, czy pożyczki te będą zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. a ustawy o PCC? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) podatkowi temu podlegają wymienione w tym przepisie czynności cywilnoprawne, w tym między innymi umowy pożyczki.

Elementami przedmiotowo istotnymi określonej w art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) umowy pożyczki są: obowiązek pożyczkodawcy przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz obowiązek pożyczkobiorcy zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

W praktyce największe znaczenie, zarówno w obrocie gospodarczym jak i nieprofesjonalnym, mają pożyczki pieniężne. Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile chodzi o zaznaczenie samego obowiązku zwrotu – który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 K. c. jest elementem przedmiotowo istotnym tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki. W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek.

Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: