eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › PCC od umowy pożyczki zawartej ze spółką z o.o.

PCC od umowy pożyczki zawartej ze spółką z o.o.

2019-12-02 12:33

PCC od umowy pożyczki zawartej ze spółką z o.o.

Umowa pożyczki w podatku od czynności cywilnoprawnych © ewakubiak - Fotolia.com

Gdy udzielenie pożyczki jest zwolnione z opodatkowania VAT-em, to zawarta umowa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Będzie z niego wyłączona - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.11.2019 r. nr 0111-KDIB2-2.4014.218.2019.2.PB.

Przeczytaj także: Sankcyjna stawka podatku PCC bez odsetek za zwłokę

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z o.o. (wnioskodawca) zamierza zawrzeć umowę pożyczki z podmiotem gospodarczym, z którym nie jest powiązana (inna spółka z o.o.). Wnioskodawca będzie pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, a jego głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania.

Pożyczkodawca nie prowadzi stałej działalności gospodarczej w zakresie udzielania kredytów i pożyczek. Pożyczkę udzieli jednak w ramach prowadzonej działalności ze swoich wolnych środków finansowych pochodzących z podstawowej działalności operacyjnej. Za udzielenie pożyczki otrzyma on wynagrodzenie w postaci odsetek. Oprocentowanie pożyczki zostanie ustalone na poziomie rynkowym. Czynność udzielenia pożyczki będzie zwolniona z podatku VAT.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy w związku z zawarciem umowy pożyczki powstanie u niego obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1519 ze zm.) – podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy – obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie pożyczki, na biorącym pożyczkę.

fot. ewakubiak - Fotolia.com

Umowa pożyczki w podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności, które są opodatkowane VAT-em bądź korzystają ze zwolnienia z tego podatku (z nielicznymi wyjątkami), nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Reguła ta ma zastosowanie m.in. do umów pożyczek. Jeżeli tylko po stronie pożyczkodawcy czynność ta będzie podlegać pod VAT, gdzie korzysta ze zwolnienia od podatku, pożyczkobiorca nie zapłaci PCC.


W związku z powyższymi regulacjami prawnymi należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na biorącym pożyczkę.

Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:
a. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
b. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
• umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
• umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W przypadku umów pożyczki o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić m.in. fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania planowanej umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy transakcja ta podlegać będzie regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności regulacjami w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług skutkuje wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. (…)

Jeżeli zatem istotnie, jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku, udzielenie omawianej pożyczki będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – co jak wskazano powyżej nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż interpretacja wydawana jest wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – to na mocy art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawierana umowa pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – będzie z niego wyłączona. Tym samym Wnioskodawca (pożyczkobiorca) nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy pożyczki. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: