eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Faktury VAT w euro w obrocie krajowym

Faktury VAT w euro w obrocie krajowym

2009-06-10 06:15

Od 24 stycznia 2009 r. podatnicy mogą wystawiać faktury VAT w walutach obcych także w obrocie krajowym. Pozwala na to znowelizowana ustawa o obrocie dewizowym. Należy jednak pamiętać, iż niektóre wartości na fakturach muszą być przeliczane na złote polskie i to zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Przeczytaj także: Oszustwa podatkowe nie pozbawiają prawa do korygowania VAT

Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik zamierza wystawiać swoim kontrahentom krajowym od marca 2009 r. faktury w euro. Jak w takiej sytuacji faktura ta powinna wyglądać? Czy VAT należy wykazać w złotych polskich już na samej fakturze czy wystarczające jest jego przeliczenie w ewidencji sprzedaży? Po jakim kursie dokonać przeliczenia?

Zgodnie z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy VAT są obowiązani wystawiać faktury stwierdzające w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Powyższe zostało uszczegółowione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie to wskazuje m.in., iż kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (§5 ust. 6 rozporządzenia).

Żaden z przepisów podatkowych nie zabrania wystawiania faktur w walutach obcych. Także z przytoczonego przepisu rozporządzenia można wyciągnąć wniosek, iż dopuszcza ono możliwość wystawienia faktury w innej walucie. Jednakże niezależnie od tego, w jakiej walucie faktura jest wystawiona, sam podatek VAT w niej określony musi być wykazany (przeliczony) w złotych polskich.

Zasady przeliczania walut obcych na złote polskie zostały określone w art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług. I tak jeżeli dana czynność jest dokumentowana fakturą VAT wystawioną w terminie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Jeżeli natomiast faktura zostanie wystawiona po terminie, przeliczenia na złote polskie należy dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Przykład
Podatnik sprzedał towary 2 czerwca 2009 r. fakturę VAT w euro na powyższe wystawił 5 czerwca 2009 r. Przeliczenia na złote polskie dokona wg kursu średniego NBP z dnia 4 czerwca 2009 r. (dzień poprzedzający wystawienie faktury). Jeżeli natomiast fakturę wystawiłby nie 5 czerwca a np. 14 czerwca (czyli po terminie), obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, tj. siódmego dnia od dnia dokonania dostawy, czyli 9 czerwca 2009 r. Przeliczenia na złote Polskie należy zatem dokonać wg kursu z dnia 8 czerwca 2009 r.


Ustawodawca nie wskazał jednak, w którym miejscu na fakturze należy dokonać stosownego przeliczenia wartości wyrażonych w walutach obcych.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: