eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Opłaty za konto i odsetki bankowe w PKPiR

Opłaty za konto i odsetki bankowe w PKPiR

2009-07-22 12:20

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadają z reguły firmowe konta bankowe. Z tego tytułu banki pobierają od nich opłaty za prowadzenie konta. Z drugiej strony naliczają im odsetki od środków znajdujących się na takim rachunku. Pierwsze z wymienionych są dla przedsiębiorcy kosztem, drugie z kolei przychodem podatkowym.

Przeczytaj także: Polisa właściciela firmy to nie koszt podatkowy

Rozpatrzmy następującą sytuację: Bank pobiera opłaty za prowadzenie konta firmowego przedsiębiorcy ostatniego dnia danego miesiąca. W tym samym dniu nalicza odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych. Wyciąg bankowy z kolei wystawiany jest na początku kolejnego miesiąca (pierwszy dzień roboczy). Jak i kiedy w takiej sytuacji przedsiębiorca ten powinien zaewidencjonować powyższe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej metodą uproszczoną?

Na wstępie przypomnijmy, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, do których zalicza się m.in. dowody opłat pocztowych i bankowych (§13 pkt 4 rozporządzenia). Ustawodawca nie sprecyzował powyższych, w związku z czym można uznać, iż dowodem takim może być m.in. wyciąg bankowy.

Odsetki w dacie otrzymania ….

Jak wskazuje art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, oprócz tych ze sprzedaży towarów i usług, są także m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością.

Odsetki te należy zaliczyć do przychodów każdorazowo w dacie ich otrzymania, przez który rozumie się dzień, w którym to wpłynęły one na rachunek bankowy przedsiębiorcy bądź dzień ich kapitalizacji. Bez znaczenia pozostaje tutaj data wystawienia wyciągu bankowego.

Odsetki takie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8: „pozostałe przychody”.

… a prowizje w dacie wyciągu

Inaczej jest w przypadku prowizji za prowadzenie rachunku bankowego. Tutaj ma zastosowanie art. 22 ust. 4 w związku z ust. 6b updof. Zgodnie z tymi przepisami koszty uzyskania przychodów są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, przy czym za dzień poniesienia takiego kosztu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. W naszej sytuacji będzie to wyciąg bankowy, w związku z czym wydatki z tytułu prowadzenia rachunku bankowego należy odnieść w ciężar kosztów w dacie wystawienia tego wyciągu.

Prowizje takie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13: „pozostałe wydatki”.

Przykład

30 czerwca 2009 r. bank potrącił przedsiębiorcy prowizję za prowadzenie rachunku bankowego oraz naliczył odsetki za zgromadzone na tym rachunku środki finansowe. Informacje te wynikają z wyciągu bankowego wystawionego 1 lipca 2009 r. Podatnik powinien w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ująć:
  • naliczone odsetki od zgromadzonych środków finansowych w kolumnie 8 księgi na dzień 30 czerwca 2009 r.
  • potrąconą prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego w kolumnie 13 księgi na dzień 1 lipca 2009 r.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: