eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Księga podatkowa: polisa OC a dowody księgowe

Księga podatkowa: polisa OC a dowody księgowe

2009-12-31 12:10

Rozpatrzmy następującą sytuację: Przedsiębiorca wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy. Aby samochodem tym móc jeździć, konieczne jest zapłacenie polisy OC. Czy wydatek ten przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Na podstawie jakiego dokumentu ująć go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: dowodu wewnętrznego czy samej polisy?

Przeczytaj także: Polisa właściciela firmy to nie koszt podatkowy

Aby dany wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, musi zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodu z tego źródła bądź do zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof).

Niewątpliwie ubezpieczenie OC wykupione dla samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej powyższą definicję spełnia. Należy tutaj jednak pamiętać o dodatkowym ograniczeniu wprowadzonym przez ustawodawcę w art. 23 ust. 1 pkt 46 updof. Otóż zgodnie z tym przepisem za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W takiej sytuacji podatnik jest zatem obowiązany do prowadzenia kilometrówki i ograniczania zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na używanie samochodu osobowego do wysokości limitu z niej wynikającego.

Dochód podlegający opodatkowaniu ustala się natomiast na podstawie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów. Te ewidencjonuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie odpowiednich dowodów księgowych. Wśród tych dowodów ustawodawca wyróżnił m.in. dowody wewnętrzne, które to sporządza przedsiębiorca w celu udokumentowania zdarzeń wymienionych w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Powyższy przepis nie wskazuje, aby za pomocą dowodu wewnętrznego możliwe byłoby udokumentowanie wydatku związanego z opłaceniem polisy OC samochodu osobowego.

Prawidłowym dowodem ujęcia takiego wydatku w księdze wydaje się być tutaj sama polisa wystawiona przez zakład ubezpieczeniowy. Dowód taki co prawda nie został wprost wymienionych wśród dowodów księgowych będących podstawą zapisów w księdze, jednakże przytoczone rozporządzenie wskazuje, iż dowodami księgowymi są także różnego rodzaju dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2, oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Dane, które powinny zawierać te dowody, to:
  1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  2. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  3. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  4. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

Prawidłowo wypełniona polisa zawiera wszystkie wyżej wymienione informacje.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: