eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Koszty polisy OC w księdze przychodów i rozchodów różnie rozliczane

Koszty polisy OC w księdze przychodów i rozchodów różnie rozliczane

2015-07-29 13:52

Koszty polisy OC w księdze przychodów i rozchodów różnie rozliczane

Koszty polisy OC w księdze przychodów i rozchodów różnie rozliczane © Nomad_Soul - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Niekiedy warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest zawarcie obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej. Na kim taki obowiązek ciąży? Chociażby na biurach rachunkowych prowadzących księgi swoich klientów, czy doradcach podatkowych. Polisy takie często zawierane są na okres jednego roku (w tym także roku kalendarzowego). Mogą jednak być zawierane również na np. okresy dwuletnie czy inne. Jak taką polisę ująć w księdze przychodów i rozchodów?

Przeczytaj także: Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów gdy zawieszenie firmy

W niniejszym artykule nie będziemy się rozwodzić nad tym, jakie są warunki zaliczenia polisy ubezpieczeniowej do kosztów uzyskania przychodu. Te przedstawione we wstępie (a więc tyczące się biur rachunkowych i doradców podatkowych) są niezbędne, aby prowadzić działalność gospodarczą w określonym zakresie, stąd też kosztem takim mogą się stać. Wątpliwości w tym zakresie nie mają nawet organy podatkowe. Nie każda polisa może jednak zostać ujęta w rachunku podatkowym.

Skoro zakładamy, że zawarta polisa OC może być kosztem uzyskania przychodu, rodzi się pytanie, na podstawie jakiego dokumentu dokonać odpowiedniego księgowania. W przypadku księgi przychodów i rozchodów odpowiedzi w tym zakresie należy szukać w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia tej księgi (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037).
§ 12 ust. 3 rozporządzenia mówi, że podstawą zapisów w księdze są m.in.
 1. faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej "fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, czy
 2. inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
  a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych
- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

W przypadku polis ubezpieczeniowych dokumentem, na podstawie którego dokonywane będzie odpowiednie księgowanie w księgdze, jest dokument, o którym mowa § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. Co do zasady będzie to zatem sama polisa, której wartość należy ująć w kolumnie 13 księgi „Pozostałe wydatki”.

fot. mat. prasowe

Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów

PKPiR jest podstawową ewidencją, którą na potrzeby podatku dochodowego prowadzi większość przedsiębiorców.


Dwa sposoby księgowania


Pozostaje jeszcze pytanie, w którym momencie wartość składek z polisy powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu? Tutaj odpowiedź będzie różna w zależności od metody, wg której przedsiębiorca rozlicza koszty uzyskania przychodu w księdze. Przypomnijmy, że te są dwie: uproszczona i memoriałowa (a więc zbliżona w pewnym zakresie do metody stosowanej w przypadku ksiąg rachunkowych).

fot. Nomad_Soul - Fotolia.com

Koszty polisy OC w księdze przychodów i rozchodów różnie rozliczane

Polisa OC jest różnie ujmowana w kosztach w zależności od tego, czy księga jest prowadzona metodą memoriałową czy uproszczoną.


I tak w przypadku metody uproszczonej wydatki zaliczane są do kosztów podatkowych zawsze jednorazowo – w dacie ich poniesienia. Nie ma tutaj znaczenia okres, jakiego konkretny wydatek dotyczy. Koszt taki ujmuje się pod datą, w której został wystawiony dokument, na podstawie którego dokonywane jest księgowanie. W przypadku polisy zatem zwykle będzie to dzień jej zawarcia widniejący na umowie (art. 22 ust. 4 w zw. z ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Sprawa jest bardziej skomplikowana u podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową. Tutaj bowiem wydatki na polisę OC co do zasady będą zaliczane do kosztów pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami. Te co do zasady są potrącalne również w dacie poniesienia (czyli dacie polisy), jednakże z pewnym zastrzeżeniem. Otóż jeżeli koszty takie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (mówi o tym art. 22 ust. 5c przytoczonej ustawy).
W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Co powyższe oznacza? Otóż jeżeli okres obowiązywania takiej polisy przypada przykładowo na dwa lata podatkowe (kalendarzowe), to podatnik stosujący metodę memoriałową rozliczania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatek z tym związany zaksięguje w kosztach także dwóch lat (mimo, że okres obowiązywania samej polisy nie przekracza często 12 miesięcy).

Przykład
Załóżmy że 30 czerwca 2015 r. podatnik zawarł umowę polisy OC na okres 1 lipca 2015 r. - 30 czerwca 2016 r., która może zostać zaliczona w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Wartośc składek tego ubezpieczenia wynosi 1 200 zł.
 1. Jeżeli podatnik prowadzi księgę metodą uproszczoną, wydatek w wysokości 1 200 zł ujmie w niej jednorazowo pod datą 30 czerwca 2015 r.
 2. Jeżeli podatnik prowadzi księgę metodą memoriałową, wydatek ten musi rozbić:
  • 30 czerwca 2015 r. ujmie w księdze kwotę: 600 zł (tj. 1 200 zł / 12 m-cy x 6 m-cy)
  • 1 stycznia 2016 r. ujmie w księdze kwotę: 600 zł (tj. 1 200 zł/ 12 m-cy x 6 m-cy)

Co niezwykle ważne, na moment ujęcia polisy w kosztach uzyskania przychodu nie ma wpływu samo uregulowanie składki z niej wynikającej. Zapłata taka niemniej będzie istotna na potrzeby ewentualnej korekty kosztów (jeżeli zostanie rozłożona w czasie).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: