eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Opłaty skarbowe i sądowe klientów a koszty firmy

Opłaty skarbowe i sądowe klientów a koszty firmy

2010-06-11 07:31

Ponoszone przez spółkę w imieniu i na rzecz reprezentowanych klientów należne opłaty administracyjne, sądowe i inne, które następnie klienci zwracają spółce, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zaś ich zwrot nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25.05.2010 r. nr IPPB3/423-221/10-2/GJ.

Przeczytaj także: Zwrot kosztów dojazdu weterynarza prowadzącego firmę

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka zajmuje się przede wszystkim usługami księgowymi oraz doradztwa podatkowego. Za pośrednictwem uprawnionych pełnomocników, reprezentuje ona także klientów przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi, przed Ministrem Finansów i organami administracji publicznej oraz samorządowej a także Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w sprawach dotyczących uzyskania na rzecz klientów interpretacji indywidualnych. Podczas udziału w postępowaniach, w imieniu oraz na rzecz klientów, spółka reguluje między innymi należne opłaty skarbowe od pełnomocnictw składanych w postępowaniach podatkowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych, wpisy sądowe, opłaty kancelaryjne za sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, opłaty kancelaryjne za wydanie odpisu wyroku sądowego oraz inne, należne opłaty sądowe i opłaty publicznoprawne, które następnie na podstawie przedłożonych zestawień wydatków klienci zwracają na rachunek bankowy lub też do kasy spółki. Powstała wątpliwość, czy wydatki te spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a ich zwrot do przychodów podatkowych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Kwestię kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów normują przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t.j. Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 z późn. zm. ). Artykuł 15 ust. 1 ustawy stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ustawodawca oparł konstrukcję kosztów uzyskania przychodów na zasadzie klauzuli generalnej z enumeratywnym wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 16 ustawy. Z powyższego przepisu wynika, że warunkami kwalifikującymi dany koszt do grupy kosztów uzyskania przychodów są:

1. wydatek jest poniesiony przez podatnika,
2. wydatek jest definitywny ( rzeczywisty)
3. pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
4. wydatek zostaje poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
5. został właściwie udokumentowany
6. wydatek nie został zakwalifikowany do grupy kosztów nieuznawanych przez ustawę za koszty uzyskania przychodów.

Warunkiem uznania konkretnego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest poniesienie go przez podatnika tj. w ostatecznym rozrachunku musi być on pokryty z zasobów majątkowych podatnika. Przy czym poniesienie musi mieć charakter definitywny. Definitywność wydatku oznacza, że wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona. Nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w imieniu innej osoby, które z założenia mają zostać przez nią zwrócone.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 ust. 1 ustawodawca wymienił jedynie przykładowe kategorie pożytków, których otrzymanie kreuje u podatnika przychód podatkowy. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny, faktycznie powiększa ono aktywa podatnika. Nie stanowi definitywnego przyrostu majątku podatnika zwrot uprzednio poniesionych wydatków w imieniu i na rzecz osób trzecich.

W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, Spółka reprezentując klientów przed organami podatkowymi, czy przed sądem, w imieniu i na rzecz klientów opłaca z kasy bądź rachunku bankowego należne opłaty administracyjne, sądowe i inne. Na podstawie przedłożonych zestawień wydatków klienci zwracają te wydatki z powrotem do kasy Spółki lub na rachunek bankowy. Powyższe oznacza, że wydatki ponoszone przez Spółkę nie są definitywne, zaś zwrot ich przez klientów nie powoduje przyrostu jej aktywów. Wymienione wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zaś ich zwrot przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: