eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Wartość księgowa nieruchomości spółki: podwyższenie

Wartość księgowa nieruchomości spółki: podwyższenie

2010-09-17 12:55

Rozpatrzmy następującą sytuację: Spółka posiada nieruchomość, której wartość księgowa jest zdecydowanie zaniżona w stosunku do wartości rynkowej. Na udokumentowanie tego posiada aktualną wycenę rzeczoznawcy. Ubiega się ona także o kredyt inwestycyjny, który otrzymałaby na korzystniejszych warunkach w sytuacji, gdyby wykazała większą wartość owej nieruchomości w księgach. Czy może doksięgować podwyższenie wartości tej nieruchomości odnosząc wzrost wartości na kapitał z aktualizacji wyceny? Czy w konsekwencji może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej wartości nieruchomości?

Przeczytaj także: Budynek na cudzym gruncie jako inwestycja w obcym środku trwałym?

Odpowiedź: Spółka nie może doksięgować podwyższenia wartości nieruchomości, co skutkuje również brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej wartości.

Zgodnie z postanowieniami art.28 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor) aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, przy czym środki trwałe, a więc i nieruchomości opisane w pytaniu, wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Tak ustalona wartość początkowa oraz dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, mogą stosownie do postanowień art. 31 ust. 3 uor, na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny.

Ważne!
Należy pamiętać, że ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

Aktualizacja wyceny środków trwałych
Przez odrębne przepisy należy rozumieć przepisy rozporządzenia Ministra Finansów określające tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych wydane w wykonaniu delegacji zawartej w art. 15 ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: updop). Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych miała miejsce w 1995 r. Wówczas minister finansów wydał 20 stycznia 1995 r. rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych. Od tamtej pory aktualizacja wyceny nie była przeprowadzana, gdyż brak było przesłanek do wydania przez ministra finansów stosownego rozporządzenia. Należy podkreślić, że zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 5 updop, aktualizacja taka może być dokonana, w przypadku gdy wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10%. Ponieważ wskaźnik ten za 3 kwartały 2009 r. w stosunku do 3 kwartałów 2008 r. wzrósł o 3,7%, brak jest przesłanek do wydania stosownego rozporządzenia.

Ważne!
Uwzględniając powyższe wyjaśnienia jak również przytoczone przepisy prawa, należy stwierdzić, że spółka nie może doksięgować podwyższenia wartości nieruchomości odnosząc wzrost wartości na kapitał z aktualizacji wyceny. Konsekwencją powyższego jest również brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej wartości nieruchomości.

Podstawa prawna:
  • art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
  • art. 15 ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.),
  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z 30 listopada 2009 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2009 r. ( Dz.Urz. GUS nr 11, poz. 72).


Doradztwo dla księgowych plus wszystko, czego potrzebujesz do bezbłędnego rozliczania Twojej firmy, w jednym miejscu. W Portalu FK www.portalfk.pl indywidualnie skonsultujesz się z ekspertami i otrzymasz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: