eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Emerytura polska i zagraniczna: zaliczka na podatek

Emerytura polska i zagraniczna: zaliczka na podatek

2011-09-19 05:55

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody w postaci polskiej emerytury wypłacanej przez ZUS, zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wypłacanej mu emerytury francuskiej przez bank nie może być zmniejszona o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12.09.2011 r. nr IPPB4/415-463/11-6/SP.

Przeczytaj także: Zwrot świadczenia emerytalnego z Danii w podatku PIT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Na świadczenia emerytalne wnioskodawcy składają się okresy pracy w Polsce i we Francji. Za okres przepracowany w Polsce otrzymuje emeryturę z ZUS-u, z kolei za okres przepracowany we Francji otrzymuje świadczenie z tego kraju, które wypłaca mu jego bank. Przy wypłacaniu świadczeń obie instytucje potrącają mu 18% zaliczki na podatek dochodowy (uzyskane dochody łącznie nie przekraczają górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej). Okresy zatrudnienia w poszczególnych krajach nie pokrywają się ze sobą. Otrzymywane świadczenia zarówno z Polski jak i z Francji są jego jedynym źródłem dochodu. Wnioskodawca jest obywatelem Polski, tutaj też mieszka. Z dochodów rocznych rozlicza się wspólnie z żoną, która nie osiąga żadnych przychodów. Zadał pytanie, czy płatnicy (ZUS i bank) prawo w myśli przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierać zaliczkę na podatek w wysokości 18%? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jako osoba mającą miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje polską emeryturę wypłacana przez ZUS i emeryturę z Francji wypłacaną przez bank. Emerytury te są przyznane w związku z zatrudnieniem. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie należy zastosować umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5).

Zgodnie z art. 18 ww. umowy, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 2 renty, emerytury i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacane osobie zamieszkałej w jednym Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Stosownie do art. 19 ust. 2 lit. a) ww. umowy, renty i emerytury przekazywane przez Umawiające się Państwo albo przez jedną z jego jednostek samorządu lokalnego, albo przez jedną z ich osób prawnych prawa publicznego, bądź wprost, bądź w ciężar tworzonego przez nie funduszu osobie fizycznej z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych temu Państwu, albo tej jednostce samorządu, albo tej osobie prawnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Jednakże te renty i emerytury podlegają opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli ich odbiorca ma w tym Państwie miejsce zamieszkania i posiada jego obywatelstwo.– art. 19 ust. 2 lit. b) ww. umowy.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż emerytury (polska i francuska) zostały przyznane w związku z zatrudnieniem, zatem w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma treść art. 18 umowy, zgodnie z którym emerytury z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacane osobie zamieszkałej w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż zarówno emerytura wypłacana przez ZUS, jak i emerytura z Francji wypłacana przez Bank podlega regulacjom prawa polskiego.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Przez emeryturę lub rentę w myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy, rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: