eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zagraniczna emerytura: zaliczka na podatek a kurs walut

Zagraniczna emerytura: zaliczka na podatek a kurs walut

2011-10-31 08:48

Emerytury i renty z zagranicy wyrażone w walutach obcych, a wypłacane przez Bank świadczeniobiorcom w polskich złotych należy traktować jako przychody w walutach obcych i w związku z tym do przeliczenia przychodu w celu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Bank winien stosować kurs średni NBP na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 20.10.2011 r. nr IPTPB2/415-439/11-4/MD.

Przeczytaj także: Emerytura polska i zagraniczna: zaliczka na podatek

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Bank wypłaca emerytury i renty zagraniczne osobom fizycznym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Od tych wypłat pobiera jednocześnie zaliczki na podatek dochodowy. Renta jest określona w walucie obcej, zaś bank dokonuje jej wypłaty na konto klienta po przeliczeniu na złote polskie. Powstała wątpliwość, jak w takim przypadku dokonać przeliczenia waluty na złotówki: wg kursu obowiązującego w banku, czy też średniego kursu NBP? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm. ), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Bank dokonuje wypłat emerytur i rent zagranicznych osobom fizycznym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Od dokonanych wypłat Bank pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Bank wypłaca przedmiotowe świadczenia na rachunek klienta prowadzony w polskich złotych.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych. Natomiast w myśl art. 34 ust. 7 ww. ustawy, organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jak wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. W myśl art. 35 ust. 3 tej ustawy zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: