eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › 75% stawka podatku dochodowego?

75% stawka podatku dochodowego?

2011-09-21 13:48

Zgodnie z prawem, podatnicy zobowiązani są do samodzielnego i przede wszystkim rzetelnego ustalenia wysokości podatku dochodowego, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Niestety, rzeczywistość pokazuje, że wielu z nich poddaje się pokusie ukrywania dochodów. Organ podatkowy interesuje się takimi podatnikami i surowo karze - stawką podatkową w wysokości 75%.

Przeczytaj także: Źródła nieujawnione - termin przedawnienia

Podatnik powinien pamiętać, że w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdefiniowane zostały dwa rodzaje dochodów uznawane za nielegalne. Są to dochody, które nie posiadają pokrycia w ujawnionych w deklaracji podatkowej źródłach, jak również pochodzące z nieujawnionych źródeł. Konsekwencje związane z tymi pozycjami są jednakowe, ze względu na zbliżoną wagę popełnianego przez podatnika czynu zabronionego.

Uważaj na szarą strefę
Należy pamiętać, że organ podatkowy zainteresuje się podatnikiem, kiedy ten ponosi w roku podatkowym wydatki będące niewspółmiernie wysokie do opodatkowanych lub wolnych od podatku dochodów, w zgromadzonych w latach wcześniejszych i bieżących oszczędnościach. Mówiąc prościej, podejrzanym wydaje się ten, kto wydatkuje większą ilość środków finansowych w stosunku do tego co mógł legalnie zarobić, pożyczyć, dostać w darowiźnie lub w spadku lub zaoszczędzić w przeszłości. Najczęściej ukrywanie dochodów ma miejsce wtedy, gdy podatnik działa w szarej strefie osiągając dochody nie zgłoszone do opodatkowania. Jeżeli kwota wydatków (zakup nowego domu, samochodu, jachtu) nie ma odzwierciedlania w legalnych zasobach finansowych podatnika, istnieje duże prawdopodobieństwo, że organ podatkowy zainteresuje się takim podatnikiem.

Konsekwencje ukrywania przychodów
Podatnik decydujący się na zatajenie części źródeł dochodów podlegających opodatkowaniu, musi liczyć się z możliwością wystąpienia wielu nieprzyjemności związanych z postępowaniem wyjaśniającym. W razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących ewentualnych, nieujawnionych źródeł dochodów, organ podatkowy jest uprawniony do wszczęcia postępowania, mającego na celu ustalenie faktycznej wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w ciągu roku podatkowego. Procedura ta jest dość skomplikowana, ponieważ polega na dokładnej analizie zarówno wydatków poniesionych przez podatnika w ciągu badanego okresu, a także ustaleniu zasobów majątku, jakie podatnik miał do dyspozycji.

Warto podkreślić, że w trakcie postępowania weryfikacyjnego pracownicy organu podatkowego wymagają od podatnika dwóch rodzajów oświadczeń - deklaracji majątkowych oraz oświadczeń majątkowych. W zasadzie można powiedzieć, że na podatniku spoczywa obowiązek przedstawienia wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Jednakże takie zobowiązanie należy także traktować jako swojego rodzaju możliwość obrony, ponieważ podatnik, aby uniknąć przykrych konsekwencji musi pamiętać, że to w jego interesie jest wykazanie, że wszystkie jego wydatki posiadają pokrycie w zadeklarowanych dochodach i zgromadzonym wcześniej, w sposób legalny, majątku.

Stawka 75% dla nieujawnionych źródeł dochodów
W razie stwierdzenia przez organ podatkowy istnienia nieujawnionych źródeł dochodów, należy liczyć się z koniecznością zapłaty podatku w wysokości 75%. Jest to bardzo dotkliwa kara, jednakże nie jest ona jedyną sankcją jaka może być nałożona na taką osobę. Wyższa stawka jest uzasadniona tym, że fiskus ponosi koszty ustalenia dochodu i nie nalicza odsetek za zwłokę, ponadto ma charakter prewencyjny. Drugą możliwością zdyscyplinowania podatników są sankcje finansowe, wynikające z dopuszczenia się przez podatników nieprawidłowości o charakterze zatajenia źródła dochodów. Jeżeli dana osoba nie jest w stanie w wiarygodny sposób uzasadnić źródeł pokrycia swoich wydatków lub przyrostu majątku, podlega karze grzywny za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe.


Dominik Mędrzycki, Elżbieta Węcławik

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: