eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Spóźniona rejestracja VAT a odliczenie podatku

Spóźniona rejestracja VAT a odliczenie podatku

2011-11-23 05:14

Jeżeli spółka wszelkie działania wykonywała z myślą, że jest czynnym podatnikiem VAT, tj. wystawiała kontrahentom faktury, składała deklaracje VAT i rozliczała ten podatek, spóźnione złożenie zgłoszenia rejestracyjnego nie pozbawia jej prawa do odliczenia tego podatku od dokonanych zakupów. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14.10.2011 r. nr IPPP2/443-931/11-4/KAN.

Przeczytaj także: Zakupy przed rejestracją VAT a odliczenie podatku

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 01 stycznia 2011 r. Od samego początku zamierzała działać ze statusem czynnego podatnika VAT. Złożyła ona w sądzie rejestrowym wszelkie wymagane dokumenty, uzyskując 04.11.2010r. zaświadczenie o numerze regon, następnie 15.11.2010r. decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej. Działając w przekonaniu dopełnienia wszelkich czynności rejestracyjnych oraz że jest czynnym podatnikiem VAT wystawiała faktury VAT naliczając podatek należny, otrzymywała faktury VAT związane z zakupami dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, począwszy od rozliczenia za styczeń 2011r. każdego miesiąca składała deklaracje VAT-7, a od marca 2011r. wykazywała w nich podatek należny i naliczony, rozliczając go w złożonych deklaracjach. W połowie roku stwierdzono jednak, że spółka nie złożyła zgłoszenia VAT-R i natychmiast tej czynności dopełniono. Powstała wątpliwość, czy w takiej sytuacji, mimo spóźnionego złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, spółka może zachować prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów sprzed złożenia tego zgłoszenia? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny (…). Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – art. 86 ust. 11 ustawy.

Natomiast, jeśli podatnik nie dokonał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego – art. 86 ust. 13 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

 

1 2

następna

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: