eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zakupy przed rejestracją VAT a odliczenie podatku

Zakupy przed rejestracją VAT a odliczenie podatku

2008-08-13 08:27

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z adaptacją lokalu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały nabyte przed rejestracją w podatku VAT, o ile stanowią one koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym z uwzględnieniem art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14.04.2008 r. nr IBPP1/443-106/08/LSz/KAN-552/01/08.

Przeczytaj także: Wsteczna rejestracja i odliczenie VAT są dopuszczalne

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatnik wskazał, że rozpoczął działalność gospodarczą od dnia 1 października 2007 r. Rejestracji w podatku VAT dokonał natomiast 4 października 2007 r. Przed złożeniem stosownego zgłoszenia ponosił on wydatki związane z adaptacją lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, które zostały udokumentowane fakturami VAT (w okresie 6 wrzesień – 2 październik 2007 r.). Wydatki te stanowią koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Pierwszą deklarację VAT złożył za miesiąc październik 2007 r. W związku z powyższym zadał pytanie, czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (i wyłącznie czynnościami opodatkowanymi VAT), które zostały poniesione przed zgłoszeniem rejestracyjnym w podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz zgodnie z dyspozycją ustawową w rozdziale 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zostało zawarte w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy prawo do tego obniżenia powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Prawo to wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ww. ustawy jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.W myśl art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów.Stosownie do postanowień art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie to w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania). Z treści art. 88 ust. 4 nie wynika jednakże, w którym momencie podatnik musi uzyskać status podatnika czynnego VAT, by móc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

 

1 2

następna

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: