eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Usługi rolnicze w VAT to także działalność rolnicza

Usługi rolnicze w VAT to także działalność rolnicza

2015-10-14 13:36

Usługi rolnicze w VAT to także działalność rolnicza

Rolnik © Budimir Jevtic - Fotolia.com

Działalność rolnicza na gruncie podatku od towarów i usług jest traktowana w sposób szczególny. Z jednej strony stanowi ona działalność gospodarczą w myśl tej ustawy, z drugiej zaś daje szczególne zwolnienie i dodatkowe preferencje rolnikom. Również sposób zgłoszenia takiej działalności do VAT jest szczególny.

Przeczytaj także: Odliczenie podatku VAT po utracie/rezygnacji ze zwolnienia

Art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT mówi, że zwalnia się z tego podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Niemniej ze zwolnienia takiego można zrezygnować i rozliczać VAT na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w pojęciu działalności gospodarczej (inaczej, aniżeli w podatku dochodowym) mieści się również działalność rolnicza. Gospodarstwo rolne przy tym bardzo często jest prowadzone wspólnie przez małżonków. Czy to oznacza, że jeżeli ci postanowią rozliczać z tego tytułu VAT, oboje muszą się do tego podatku zarejestrować?
Nie ma takiej potrzeby. Jak bowiem mówi art. 15 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne. Co ważne, powyższe stosuje się do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione wyżej przypadkach.

W uproszczeniu mówiąc zatem do VAT rejestruje się tutaj tylko jeden z małżonków (co potwierdza także art. 92 ust. 2 ustawy o VAT), o czym sromotnie przekonało się pewne małżeństwo (wyrok NSA z 13.05.2015 r., sygn. akt I FSK 210/14).

W rozpatrywanej przez sąd sprawie skarżąca razem z mężem prowadziła wspólnie gospodarstwo rolne, zarejestrowanym podatnikiem VAT z tytułu którego był mąż. Sama skarżąca otworzyła natomiast działalność w zakresie świadczenia usług rolniczych i także zarejestrowała się na potrzeby VAT jako podatnik czynny, po czym w jednym miesiącu (sierpniu 2012 r.) dokonała zakupu ciągnika rolniczego i opryskiwacza oraz wystawiła fakturę za usługę zabiegu ochrony roślin. W deklaracji VAT-7 za sierpień 2012 r. wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w ciągu 25 dni.

fot. Budimir Jevtic - Fotolia.com

Rolnik

Działalność rolnicza na gruncie podatku od towarów i usług jest traktowana w sposób szczególny. Z jednej strony stanowi ona działalność gospodarczą w myśl tej ustawy, z drugiej zaś daje szczególne zwolnienie i dodatkowe preferencje rolnikom.


Powyższe rozliczenie urząd skarbowy postanowił skontrolować, w efekcie czego zakwestionował jej prawo do odliczenia VAT naliczonego wskazując, że skarżącej nie można uznać za podatnika VAT czynnego, pomimo dokonanej rejestracji. Skoro bowiem gospodarstwo rolne było własnością obojga małżonków, a podatnikiem zarejestrowanym dla celów VAT z tytułu jego prowadzenia był mąż skarżącej, ona sama nie mogła się stać podatnikiem VAT w zakresie prowadzenia tego gospodarstwa.

Skarżąca z powyższym się nie zgodziła wskazując na art. 92 ust. 2 ustawy o VAT, który to pozwala co prawda na złożenie zgłoszenia rejestracyjnego tylko przez jedną z osób fizycznych, na które wystawiane będą faktury przy zakupie towarów i usług oraz które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych, jednakże zasada ta dotyczy jedynie sprzedaży produktów rolnych, a nie świadczenia usług rolniczych.

Spraw trafiła do sądu, a ten w obydwu instancjach przyznał rację organom podatkowym. NSA w uzasadnieniu do wyroku wskazał, że w myśl ustawy o VAT działalność rolnicza obejmuje nie tylko szeroko rozumianą produkcję rolniczą, ale także świadczenie usług rolniczych, którymi są usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Wśród nich natomiast znalazły się usługi świadczone przez skarżącą.
Sąd wskazał, że w związku z tym oboje małżonkowie prowadzili ten sam rodzaj działalności, czyli działalność rolniczą. A ponieważ to mąż skarżącej dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej działalności rolniczej i rozlicza się na zasadach ogólnych, to on ma status podatnika VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej z gospodarstwa rolnego stanowiącego współwłasność małżonków.

Gdyby przyjąć stanowisko skarżącej za prawidłowe, mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której w ramach już funkcjonującego gospodarstwa rolnego działałoby drugie gospodarstwo, a ponadto w ramach istniejącego gospodarstwa byłoby dwóch podatników, którzy samodzielnie dokonywaliby rozliczeń podatku VAT, co jest niedopuszczalne.

Stąd nie można przyjąć, że zgłoszona przez skarżącą działalność nie jest działalnością rolniczą, a inną działalnością gospodarczą. A ponieważ nie prowadzi ona innej, aniżeli rolnicza, działalności, nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem maszyn rolniczych, wykorzystywanych do świadczenia usług rolniczych. Skarżąca nie nabyła bowiem skutecznie statusu czynnego podatnika VAT.
Status danego podmiotu jako podatnika VAT jest niezależny od faktu rejestracji dla potrzeb tego podatku. Z samego faktu rejestracji nie można wywodzić prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: