eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Odliczenia od dochodu 2011: darowizny dla OPP

Odliczenia od dochodu 2011: darowizny dla OPP

2012-01-10 12:30

Jedną z ulg, która pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania wykazywaną w zeznaniu rocznym za rok 2011, są darowizny wśród których wymienić można przede wszystkim darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto tutaj pamiętać, że odliczenie to jest limitowane i rozkłada się aż na trzy rodzaje darowizn, a te dokonywane dla OPP są jednym z tych rodzajów.

Przeczytaj także: Odliczenia od dochodu 2011: darowizna na kościół

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi m.in. (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a)), że od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym odlicza się m.in. darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele. Co ważne, odliczenia tego nie należy mylić z możliwością przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Cel charytatywny

Wskazane wyżej cele to sfera działań publicznych obejmująca zadania w zakresie:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
 28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz niektórych innych podmiotów wskazanych w ustawie w zakresie określonym wyżej.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że z dniem 1 stycznia 2012 r. do powyższego katalogu zostały dodane zadania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ile odliczymy?

Odliczenie jest limitowane. Jego wartość nie może przekroczyć 6% dochodu (a w przypadku ryczałtowców przychodu) wykazanego w zeznaniu rocznym. To jednak nie koniec ograniczeń. Trzeba bowiem pamiętać, że w limicie owych 6% dochodu mieszczą się także dwie inne darowizny: na rzecz kultu religijnego oraz na rzecz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (zwanego potocznie ulgą na krew). Co za tym idzie, łączna wartość tych trzech darowizn nie może przekroczyć podanego wyżej limitu dochodu (przychodu) wykazanego w zeznaniu rocznym przez podatnika. Jeżeli ich wartość będzie wyższa, odliczeniu będzie podlegała jedynie kwota ograniczona do 6% wykazanego dochodu (przychodu).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: