eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu w PIT 2011: ulga na Internet

Odliczenia od dochodu w PIT 2011: ulga na Internet

2012-01-27 13:26

Jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych wśród podatników jest odliczenie związane z użytkowaniem sieci Internet. Poczynając od rozliczeń rocznych PIT za 2011 r. ulga ta swym zakresem obejmuje szerszy katalog wydatków.

Przeczytaj także: Ulga internetowa za 2011 rok: zasady korzystania

Wspomniana we wstępie ulga została określona w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Przepis ten mówi, że od dochodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym można odliczyć wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Z odliczenia tego mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają swoje dochody wg skali podatkowej lub płacą ryczałt ewidencjonowany. Nie mogą z niej skorzystać natomiast podatnicy płacący podatek liniowy czy opłacający kartę podatkową.

Jak już podkreślono we wstępie, ulga została zmieniona (rozszerzona). Obecnie prawo do niej mają oprócz korzystających z sieci w miejscu zamieszkania, także podatnicy posiadający Internet w telefonie komórkowym, przenośny modem podłączony do laptopa, czy też korzystający z Internetu w kafejce internetowej.

Przypomnijmy, że w latach wcześniejszych odliczyć można było jedynie wydatki tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu lub budynku będącym miejscem zamieszkania podatnika. Poczynając od rozliczeń PIT za 2011 rok ograniczenia takiego już jednak nie ma. Jak zatem łatwo zauważyć, zakres stosowania ulgi został istotnie rozszerzony. To jednak nie jedyna korzystna zmiana dotycząca tego odliczenia.

Ustawodawca znowelizował bowiem także przepisy dotyczące sposobu dokumentowania tychże wydatków. W latach wcześniejszych aby z ulgi skorzystać, podatnik musiał posiadać fakturę VAT zakupu tychże usług oraz (jeżeli z faktury to nie wynikało) dowód zapłaty.

W rozliczeniach PIT za 2011 rok nie ma już obowiązku posiadania faktur dokumentujących te wydatki. Nie oznacza to jednak, że te w ogóle nie są już potrzebne. Otóż obecnie wysokość wydatków odliczanych w ramach ulgi na Internet ustala się na podstawie (art. 26 ust. 7 pkt 4 updof) dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Powyższe warunki spełnia oczywiście faktura VAT, przy czym może to być także każdy inny dokument, o ile zawiera wyżej przytoczone informacje.

Z ulgi mogą skorzystać zatem osoby, które posiadają dokument łącznie spełniający następujące kryteria:
  • stwierdza faktyczne poniesienie wydatku
  • zawiera niezbędne minimum informacji określone w art. 26 ust. 7 pkt 4 updof

W uproszczeniu mówiąc dowód potwierdzający poniesienie wydatku powinien zawierać informacje kto, komu i ile zapłacił za Internet w 2011 r. Trzeba przy tym zwrócić szczególną uwagę na udokumentowanie faktycznego uiszczenia zapłaty. W ramach ulgi odliczyć można bowiem jedynie wydatki, które w danym roku podatnik rzeczywiście poniósł. Co za tym idzie, do ulgi nie uprawnia np. sama faktura (rachunek) z której nie wynika jednoznacznie, że została ona w danym roku zapłacona. W takich przypadkach warto zadbać o to, aby w dokumentacji podatkowej znalazło się oddzielne potwierdzenie zapłaty (w postaci m.in. KP wystawionego przez sprzedawcę czy też przelewu bankowego potwierdzającego uiszczenie należności).
Oczywiście wskazanie na fakturze sposobu zapłaty jako „gotówka” oraz słowa „zapłacono”, tudzież wyrażenia „zapłacono gotówką” także jest wystarczające.

Niestety w dalszym ciągu w ramach ulgi odliczyć nie można opłaty instalacyjnej (np. na zakup i montaż urządzeń niezbędnych do korzystania z Internetu) – dotyczy ona bowiem jedynie wydatków ponoszonych na użytkowanie sieci Internet.

Paragon to za mało

Jak już podkreślono wcześniej, rodzaj dowodów potwierdzających prawo do ulgi internetowej jest znacznie szerszy, aniżeli w latach poprzednich. Niestety wśród nich nie znalazł się paragon z kasy fiskalnej. A to dlatego, że dokument taki nie zawiera chociażby informacji o nabywcy, w związku z czym nie spełnia wymogu określonego w art. 26 ust. 7 pkt 4 updof.

Dokumentem takim będzie jednak np. rachunek wystawiony na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (z czym będziemy mieć do czynienia np. w sytuacji, gdy sprzedawca nie będzie czynnym podatnikiem VAT). Do tej pory odliczenie wydatków na podstawie takiego dowodu nie było możliwe.

Limit odliczenia

Podatnik nie może odliczyć w ramach ulgi na Internet więcej, aniżeli 760 zł. Oczywiście jest to górny limit odliczenia, zaś w rachunku podatkowym uwzględniane są wydatki faktycznie poniesione w danym roku. Jeżeli zatem przykładowo w 2011 roku podatnik poniósł wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w kwocie 600 zł, tę wartość uwzględni w PIT za 2011 rok. Gdyby natomiast wartość wydatków sięgnęła przykładowo kwoty 900 zł, odliczyć będzie można jedynie 760 zł.

Warto przy tym pamiętać, iż z uwagi na to, że odliczenie to zmniejsza podstawę opodatkowania, jego wpływ na faktyczną wartość korzyści podatkowej będzie różna w zależności od tego, w jakiej wysokości podatnik płaci podatek dochodowy.

Otóż załóżmy, że wartość odliczenia wynosi 760 zł. Podatnik, który płaci podatek dochodowy wg stawki 18% zaoszczędzi dzięki temu ok. 137 zł. Jeżeli natomiast jego dochody przekraczają drugi próg skali podatkowej, korzyść podatkowa może sięgnąć nawet 243 zł. Z kolei w przypadku opłacania ryczałtu wg stawki 8,5%, skorzystanie z ulgi na Internet pozwoli zaoszczędzić już jedynie ok. 65 zł.

Ulga dla małżonków

Limit w wysokości 760 zł przysługuje każdemu podatnikowi oddzielnie. Jak zatem łatwo zauważyć, w przypadku małżonków każdy z nich ma prawo do ulgi w tej wysokości, dzięki czemu razem mogą oni odliczyć nawet 1 520 zł z tytułu użytkowania sieci Internet (zarówno wtedy, gdy rozliczają się łącznie, jak i wtedy, gdy każdy składa odrębnie swój PIT za 2011 rok). W takiej sytuacji warto jednak zadbać o to, aby na dokumencie potwierdzającym poniesienie wydatku znalazły się dane osobowe każdego z nich.

Gdyby jednak zdarzyło się, że na dokumencie takim znajdą się dane tylko jednego ze współmałżonków, to możliwość skorzystania z podwójnego limitu ulgi nie wydaje się być przekreślona. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Łd 127/08) uznał bowiem że w sytuacji, w której małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, wspólnie zamieszkują lokal mieszkalny i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, wspólnie korzystali z sieci Internet oraz pokrywali z majątku wspólnego koszty z tym związane, mogą oboje skorzystać z tejże ulgi nawet wtedy, gdy faktura jest wystawiona tylko na jedno z nich. Orzeczenie jest prawomocne.

WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 04.08.2009 r., sygn. akt I SA/Rz 575/09 wskazał natomiast, że nie jest istotne, na którego z małżonków wystawiono fakturę, tylko to, który z nich faktycznie te wydatki ponosi. Co za tym idzie, jeżeli jeden z małżonków jest jedynym uzyskującym przychody w rodzinie, ma prawo do tej ulgi także wówczas, gdy faktura jest wystawiona na drugiego małżonka, z którym istnieje współwłasność majątkowa małżeńska. To orzeczenie także jest prawomocne.

Należy jednak pamiętać, że wyżej przytoczone wyroki zostały wydane w ściśle określonych sprawach i tylko w nich są wiążące dla organów podatkowych.

Oczywiście jeden z małżonków nie może skorzystać z limitu drugiego, gdy ten nie osiągnął żadnych dochodów/przychodów. Co za tym idzie, aby oboje małżonkowie mogli z ulgi skorzystać, każde z nich musi osiągnąć odpowiedni dochód/przychód pozwalający na odliczenie.

Dla kogo odliczenie?

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O i następnie przenosi do zeznania rocznego.

Do pobrania


Rozliczenia roczne

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: