eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Dziedziczna ulga uczniowska?

Dziedziczna ulga uczniowska?

2012-02-06 10:26

Spadkobierca podatnika kontynuujący po jego śmierci prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek ma prawo do odliczenia ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23.01.2012 r. nr IPPB1/415-1099/11-2/EC.

Przeczytaj także: Ulga rehabilitacyjna: opiekun na turnusie

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Mąż wnioskodawczyni prowadził działalność gospodarczą, w ramach której prowadził naukę zawodu i uzyskała ulgę za wyszkolenie uczniów. Mąż zmarł 11.07.2011 r., zaś 20.09.2011 r. wnioskodawczyni uzyskała prawomocny wyroś sądowy stwierdzający nabycie po nim spadku przez wnioskodawczynię oraz ich dzieci. Z dniem 01 września 2011 r. wnioskodawczyni zarejestrowała działalność gospodarczą kontynuując firmę męża w tej samej branży i przedmiocie działalności. Zadała pytanie, czy przysługuje jej także prawo do ulgi podatkowej z tytułu wyszkolenia uczniów, którą to nabył jej mąż? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Stosownie do treści art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) spadkobierca przejmuje przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Art. 97 § 2 ww. ustawy stanowi natomiast podstawę przejęcia przez spadkobierców przysługujących spadkodawcy praw o charakterze niemajątkowym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. Spadkobiercy podatnika przejmują także prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 97 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa). W zakresie sukcesji spadkobierców, o której mowa w art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa, istotnym jest to, że warunkiem przejęcia praw i obowiązków przez spadkobiercę podatnika jest ich istnienie u spadkodawcy.

Stosownie do art. 27c ust. 1 i 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. – podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogli korzystać z ulgi polegającej na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu szkolenia uczniów, zwanej dalej ulgą uczniowską. Ulga uczniowska przysługiwała osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego lub osobowej spółki handlowej, z wyjątkiem spółki partnerskiej, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego. Ulga ta przysługiwała także w przypadku, gdy uprawnionym do szkolenia uczniów był przynajmniej jeden ze wspólników lub pracownik osoby (spółki) prowadzącej działalność gospodarczą. Wskazać należy, że warunkiem niezbędnym do przejęcia przez spadkobiercę podatnika prawa do przedmiotowej ulgi jest nabycie przez spadkodawcę przed śmiercią prawa do ulgi uczniowskiej związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że spadkodawca nabył prawo do ulgi uczniowskiej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast Wnioskodawczyni (spadkobierca) po uzyskaniu prawomocnego wyroku Sądu stwierdzającego nabycie spadku, z dniem 01 września 2011 r. rozpoczęła działalność gospodarczą, kontynuując firmę męża w tej samej branży i przedmiocie działalności.

W związku z powyższym, spadkobiercy podatnika kontynuującego, po jego śmierci, prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, przysługuje – na podstawie art. 97 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa – prawo do odliczenia ulgi z tytułu szkolenia uczniów, o której mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od niektórych przychodów osianych przez osoby fizyczne.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: