eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia w PIT 2011: darowizny na cele kultu religijnego

Odliczenia w PIT 2011: darowizny na cele kultu religijnego

2012-01-16 12:47

W rozliczeniu PIT za 2011 rok podatnicy mogą uwzględnić przekazane w tym roku darowizny na cele kultu religijnego i zmniejszyć tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość tego odliczenia, wraz z ulgą na krew oraz darowiznami na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika.
Ulga ta została określona w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym to podstawa opodatkowania jest pomniejszana o darowizny przekazane na cele kultu religijnego.

Wysokość tego odliczenia ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających poniesione wydatki. Co za tym idzie, podatnik musi legitymować się pewnymi dowodami, aby z ulgi skorzystać. I tak darowizna pieniędzy winna zostać potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Jeżeli natomiast podatnik daruje co innego, aniżeli środki pieniężne, czynność ta winna być potwierdzona dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Warto w tym miejscu podkreślić, że wymienione wyżej dane powinny wynikać z jednego dowodu. Przepis ustawy mówi bowiem, że dane powinny być wykazane w jednym dowodzie a nie w kilku. Co za tym idzie, dla bezpieczeństwa warto zabezpieczyć się tym, aby oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny znalazło się na tym samym dokumencie, z którego wynika wartość samej darowizny.

Oczywiście w przypadku darowizn innych, aniżeli pieniężne, konieczne jest określenie ich wartości. Należy tutaj stosować wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych, określoną na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca przekazania. Co ważne, jeżeli fiskus uzna, że wysokość odliczenia została określona w innej wartości, ma prawo do jej zakwestionowania. Ponadto w przypadku darowizny towarów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Niezwykle istotne jest także to, aby w załączniku do zeznania rocznego oznaczonego symbolem PIT/O, w którym to wykazywane jest odliczenie, poczynając od rozliczeń za rok 2011, podać obok kwoty przekazanej darowizny także kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Co można odliczyć?

Niestety poza wskazaniem, że podstawa opodatkowania jest pomniejszana o darowizny przekazane na cele kultu religijnego, ustawodawca nie sprecyzował, co pod tym pojęciem należy rozumieć. W praktyce przyjęło się jednak, że chodzi tutaj o darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, co potwierdził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22.09.2005 r., sygn. akt III SA/Wa 845/05 (stosując do przytoczonego przepisu wykładnię gramatyczną).

Co się zaś tyczy konkretnych wydatków, zaliczyć tutaj można m.in. darowizny na budowę czy remont kościoła, zakup jego wyposażenia i przedmiotów liturgicznych. Dodatkowo zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie odliczyć można także darowizny przekazane na rzecz Radia Maryja (decyzja nr 1401/BF-II/005-1021 /06/GT z dnia 31.10.2006 r.), zaś Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej uznał, że ulga ta przysługuje także w stosunku do darowizn na rzecz Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (postanowienie z dnia 21.11.2005 r. nr 2403-PDF-75-05).

Odliczenie nie dla każdej darowizny

Przy odliczaniu przekazanej darowizny nie można zapominać o ograniczeniu podmiotów, na rzecz których może ona zostać przekazana. Otóż w art. 26 ust. 5 ustawy prawodawca wskazał, przekazanych na rzecz których podmiotów darowizn odliczyć nie można. Jest tak w przypadku darowizn dla wszystkich osób fizycznych, a także osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Do 6% dochodu

Na tym nie koniec ograniczeń. Jak już bowiem podkreślono we wstępie, odliczyć można jedynie określoną kwotę przekazanych darowizn. Otóż w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazał, że łączna wartość darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (nie chodzi tutaj jednak o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP), darowizn na cele krwiodawstwa oraz darowizn na rzecz kultu religijnego nie może przekroczyć w danym roku kwoty stanowiącej 6% dochodu podatnika wykazanego w zeznaniu rocznym.

Dla kogo odliczenie?

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O i następnie przenosi do zeznania rocznego. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane w roku 2011.

Do pobrania


Rozliczenia roczne

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: