eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Dwie działalności gospodarcze: forma opodatkowania

Dwie działalności gospodarcze: forma opodatkowania

2012-10-01 12:39

Dwie działalności gospodarcze: forma opodatkowania

Dwie działalności gospodarcze: forma opodatkowania © anna - Fotolia.com

Złożone w obowiązującym terminie oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym z tytułu udziału w spółce jawnej, dotyczy wszystkich form prowadzenia przez podatniczkę działalności w 2012 r., a więc również działalności prowadzonej indywidualnie, mimo iż nie została ona ujęta w tym oświadczeniu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19.09.2012 r. nr IPTPB1/415-464/12-2/KSU.

Przeczytaj także: Skala podatkowa formą opodatkowania działalności gospodarczej 2015

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni w czerwcu 2012 r. zlikwidowała zawieszoną od 2002 r. działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko. Działalność ta była opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Ponadto z dniem 01 stycznia 2012 r. wnioskodawczyni wstąpiła jako wspólnik do spółki jawnej, dla której wybrała opodatkowanie podatkiem liniowym, składając w obowiązującym terminie stosowne oświadczenie. W oświadczeniu tym jednakże uwzględniła ona jedynie przychody osiągane ze spółki jawnej, nie dokonała natomiast zmiany opodatkowania z tytułu zawieszonej działalności prowadzonej na własne nazwisko. Spółka jawna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Z działalności prowadzonej na własne nazwisko nie wystąpił w roku 2012 zarówno dochód jak i strata. Od momentu jej zawieszenia wnioskodawczyni składa z tego tytułu zeznanie PIT-36 z zerowym załącznikiem PIT/B. Na dzień likwidacji tej działalności wnioskodawczyni nie posiadała żadnego majątku z nią związanego. Zadała pytanie, wg jakiej formy opodatkowania winna rozliczyć podatek dochodowy za rok 2012 i jakie złożyć rozliczenie roczne? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści przepisu art. 9a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

fot. anna - Fotolia.com

Dwie działalności gospodarcze: forma opodatkowania

Złożone w obowiązującym terminie oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym z tytułu udziału w spółce jawnej, dotyczy wszystkich form prowadzenia przez podatnika działalności w 2012 r.

Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przy czym, w myśl art. 9a ust. 5 ww. ustawy, jeżeli podatnik:
1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
2. jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej
-wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Zastosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza opodatkowanie według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Zatem jeżeli podatnik prowadzi działalność samodzielnie i w formie spółki niemającej osobowości prawnej (należy do niej m.in. spółka jawna), to przychód z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie nie może być opodatkowany według skali podatkowej, a z działalności prowadzonej w formie spółki – podatkiem liniowym, i odwrotnie. (…)

Zatem, mając na uwadze powołany wyżej przepis art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, iż złożone w obowiązującym terminie, tj. do dnia 20 stycznia 2012 r., oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu udziału w spółce jawnej na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy, dotyczy wszystkich form prowadzenia przez Wnioskodawczynię działalności w 2012 r., a więc również działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, mimo iż nie została ona ujęta w ww. oświadczeniu.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy został określony obowiązek składania zeznań o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (art. 45 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana złożyć w obowiązującym terminie zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012, na druku PIT-36L, w którym należy wykazać dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie oraz z tytułu udziału w spółce jawnej.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: