eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Darowizna od matki na konto bankowe żony bez podatku

Darowizna od matki na konto bankowe żony bez podatku

2015-09-08 12:30

Darowizna od matki na konto bankowe żony bez podatku

Darowizna od matki na konto bankowe żony bez podatku © Joanna Zielinska - Fotolia.com

Aby darowizna pieniędzy od najbliższej rodziny mogła korzystać ze zwolnienia, trzeba ją zgłosić w ciągu 6 miesięcy do urzędu skarbowego oraz udokumentować jej przekazanie na rachunek bankowy obdarowanego. Dopuszczalne jest jednak przekazanie takich pieniędzy na konto bankowe małżonka obdarowanego, o ile powyższe wynika z samej umowy, jak też zostanie w niej zawarte, że darowizna następuje na rzecz jedynie obdarowanego a nie jego żony - wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26.06.2015 r. nr IBPBII/1/4515-52/15/MCZ.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

28 września 2014 r. wnioskodawca otrzymał od matki darowiznę pieniędzy w kwocie 80 tys. zł. W zawartej umowie darowizny wnioskodawca wskazał przy tym konto bankowe żony, jako właściwe do przelania środków finansowych. Z konta tego korzystają bowiem oni wspólnie (małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej). Zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym wnioskodawca dokonał 23 marca 2015 r. Zadał on pytanie, czy może skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla najbliższej rodziny pomimo tego, że pieniądze wpłynęły na konto bankowe jego żony? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

fot. Joanna Zielinska - Fotolia.com

Darowizna od matki na konto bankowe żony bez podatku

Aby darowizna pieniędzy od najbliższej rodziny mogła korzystać ze zwolnienia, trzeba ją zgłosić w ciągu 6 miesięcy do urzędu skarbowego oraz udokumentować jej przekazanie na rachunek bankowy obdarowanego. Dopuszczalne jest jednak przekazanie takich pieniędzy na konto bankowe małżonka obdarowanego.


Zgodnie z art. 4a od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy tytułem darowizny, m.in. przez zstępnych, jeżeli:
1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W myśl art. 4a ust. 4 cyt. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:
1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Stosownie do art. 4a ust. 3 ww. ustawy w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 cyt. Ustawy). (...)

Przenosząc powołane powyżej przepisy na grunt analizowanej sprawy należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że otrzymana przez niego darowizna środków pieniężnych (na podstawie umowy darowizny) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn. Spełnione są bowiem – jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego – warunki do zwolnienia. Wnioskodawca otrzymał darowiznę od najbliższego członka rodziny – matki, czyli osoby wymienionej w art. 4a ust. 1 ustawy podatku od spadków i darowizn, darowizna została w ustawowym terminie zgłoszona do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przekazanie środków zostało udokumentowane w sposób określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia jest fakt, że środki pieniężne zostały przekazane nie na rachunek obdarowanego lecz na rachunek bankowy żony obdarowanego. Należy bowiem podkreślić, że w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, warunek określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek współmałżonka, jeżeli z umowy darowizny wynika, że środki pieniężne są przekazywane tytułem darowizny „na rzecz obdarowanego”, ale na rachunek bankowy jego żony. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: