eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Rozliczenie liniowych dochodów z firmy i zagranicznej umowy o pracę

Rozliczenie liniowych dochodów z firmy i zagranicznej umowy o pracę

2017-05-19 13:19

Rozliczenie liniowych dochodów z firmy i zagranicznej umowy o pracę

Obliczanie podatku © pfpgroup - Fotolia

Krajowych dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej stawką liniową nie łączy się w rocznym zeznaniu podatkowym z dochodami z umowy o pracę świadczonej na terytorium Szwecji - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.05.2017 r. nr 2461-IBPB-1-1.4511.70.2017.3.BK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest obywatelem Polski i tutaj posiada najbliższą rodzinę oraz przyjaciół, jest zaangażowany w życie społeczne jak też inwestuje swoje pieniądze. Zainteresowany jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w szwedzkiej spółce, gdzie pełni obowiązki project managera. Praca w Szwecji stanowi jego główne źródło utrzymania - przebywa on tam w każdym roku podatkowym ponad 183 dni.

Dodatkowo wnioskodawca zamierza otworzyć w Polsce działalność gospodarczą na własne imię i nazwisko, dla której chce wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym. W ramach tej działalności nawiąże współpracę z polską spółką i będzie świadczył na jej rzecz usługi budowlane. Działalność ta będzie wykonywana w Polsce w okresie, gdy wnioskodawca będzie tutaj przebywał.

Zainteresowany zadał pytanie, czy dochody z pracy na terytorium Szwecji będą się łączyły z dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi liniowo i jakie w związku z tym powinien składać zeznanie podatkowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(...) Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą (do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją), tj. dochody zwolnione w Polsce z opodatkowania nie będą podlegały łączeniu z dochodami uzyskiwanymi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowanej metodą liniową, zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm., dalej: „ustawa PIT”).

W ocenie Wnioskodawcy, osiągnięty przez niego dochód z Działalności Gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy PIT. Jeżeli więc nie osiągnie na terytorium Polski dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, dochód osiągnięty w Szwecji nie będzie miał wpływu na wysokość stawki opodatkowania Wnioskodawcy w Polsce.

fot. pfpgroup - Fotolia

Obliczanie podatku

Stawki liniowej przewidzianej dla firm nie łączy się z innymi dochodami (opodatkowanymi skalą podatkową)


Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w Polsce tylko i wyłącznie dochodów z Działalności Gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym i nie będzie zobowiązany do wykazania dochodów osiągniętych na terytorium Szwecji z tytułu umowy o pracę. W celu rozliczenia dochodów będzie zobowiązany złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36L. Do wskazanego zeznania nie dołącza natomiast załącznika PIT/ZG (Informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku), ponieważ dochód z zagranicy nie ma wpływu na rozliczenie w Polsce.

Uzasadniając powyższe stanowisko, Wnioskodawca wskazał, że ustawa PIT w art. 10 ust. 3 jako źródło przychodów wymienia pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 9a ust. 1 ustawy PIT).

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy PIT, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 9a ust. 5 ustawy, jeżeli podatnik:
1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną,
2. jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną
- wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy PIT, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30e i art. 30f. (art. 30c ust. 6 ustawy PIT). Stosownie do art. 30c ust. 4 ustawy PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Powyższy przepis ma zastosowanie w sytuacji, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z danym państwem przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia lub Polska nie zawarła umowy z państwem na terytorium którego prowadzona jest działalność. W sytuacji natomiast, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z danym państwem przewiduje metodę wyłączenia z progresją, dochód podlegający opodatkowaniu za granicą będzie zwolniony od opodatkowania w Polsce, przy czym z uwagi na opodatkowanie w Polsce dochodów 19% stawką podatku, dochód zagraniczny nie będzie miał jednocześnie wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego podatnika w Polsce.

Wobec powyższego, dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą (do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją), tj. dochody zwolnione w Polsce z opodatkowania nie będą podlegały łączeniu z dochodami uzyskiwanymi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowanej metodą liniową, zgodnie z art. 30c ustawy PIT.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskiwane przez niego z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Szwecji podlega opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i może podlegać opodatkowaniu w Szwecji. Jednocześnie w Polsce - w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu - należy zastosować zasadę określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Bernie dnia 2 września 1991 r (Dz.U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193, dalej: „UPO”) (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Jeżeli więc Wnioskodawca nie osiągnie w Polsce dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych - według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, nie będzie obowiązany do złożenia w Polsce zeznania podatkowego.

Po założeniu w Polsce Działalności Gospodarczej dochody z niej osiągnięte, zgodnie z wyborem Wnioskodawcy będą opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT, dochody te nie będą podlegały łączeniu z dochodami z pracy najemnej wykonywanej za granicą (w Szwecji).

Dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym nie będzie również podlegał łączeniu z innymi dochodami osiągniętymi przez Wnioskodawcę na terytorium Polskim a opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy PIT. Jeżeli więc Wnioskodawca nie osiągnie na terytorium Polski innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, dochód osiągnięty w Szwecji nie będzie miał wpływu na wysokość stawki opodatkowania Wnioskodawcy w Polsce.

Wobec powyższego Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w Polsce tylko i wyłącznie dochodów z Działalności Gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym, nie będzie zobowiązany do wykazania dochodów osiągniętych na terytorium Szwecji z tytułu umowy o pracę. W celu rozliczenia dochodów Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36L. Do wskazanego zeznania nie dołącza natomiast załącznika PIT/ZG (Informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku), ponieważ dochód z zagranicy nie ma wpływu na rozliczenie w Polsce. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

2 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: