eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga abolicyjna w PIT za 2021 r.

Ulga abolicyjna w PIT za 2021 r.

2022-02-22 10:57

Ulga abolicyjna w PIT za 2021 r.

Ulga abolicyjna została ograniczona © serQ - Fotolia.com

Podatnicy pracujący za granicą uzyskiwane tam dochody winni wykazywać w polskim zeznaniu podatkowym. W tym celu należy złożyć PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG. Ci, którzy do zagranicznych dochodów stosują metodę kredytu podatkowego (odliczenia proporcjonalnego) i korzystają z ulgi abolicyjnej muszą pamiętać, że w rozliczeniach PIT za 2021 r. ulga ta została istotnie ograniczona.

Przeczytaj także: Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Dla rozliczania zarobków zagranicznych stosowana jest jedna z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania: zwolnienia z progresją bądź kredytu podatkowego. To, którą metodę stosować, określa odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a drugim państwem. Podatnik nie stosuje zatem jej dowolnie.
Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu również w Polsce. Wskutek tego należy je doliczyć do dochodów krajowych i podatek policzyć od ich sumy. Odliczyć natomiast można płacony za granicą podatek.

Metoda wyłączenia z progresją z kolei zwalnia z podatku w Polsce dochody zagraniczne, niemniej dochody te wpływają na wartość stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów tu opodatkowanych.

Sposób liczenia podatku przy obydwu metodach unikania podwójnego opodatkowania został opisany w artykułach: Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną oraz Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: Jak rozliczyć dochody z pracy we Francji w polskim PIT?. Dodajmy w tym miejscu, że podatnik uzyskujący dochody jedynie za granicą, do których stosowana jest metoda wyłączenia z progresją, nie musi w Polsce w ogóle się rozliczać. Inaczej jest w przypadku metody kredytu podatkowego. Dochody opodatkowane w ten sposób muszą zostać rozliczone w Polsce nawet wówczas, gdy są jedynymi uzyskanymi przez daną osobę w konkretnym roku.

fot. serQ - Fotolia.com

Ulga abolicyjna została ograniczona

Ci, którzy do zagranicznych dochodów stosują metodę kredytu podatkowego (odliczenia proporcjonalnego) i korzystają z ulgi abolicyjnej muszą pamiętać, że w rozliczeniach PIT za 2021 r. ulga ta została istotnie ograniczona.


Jak nietrudno zauważyć, metoda wyłączenia z progresją jest dla podatników korzystniejsza. Zwalnia bowiem dochód zagraniczny z podatku w Polsce w całości, zaś metoda kredytu podatkowego pozwala jedynie na odliczenie zapłaconego za granicą podatku (który może być niższy aniżeli danina obliczona od tych dochodów w Polsce). Różnice między tymi metodami niwelowała tzw. ulga abolicyjna (w stosunku do wybranych źródeł dochodów).
Ulga abolicyjna jest dodatkowym odliczeniem od podatku ujmowanym w załącznik PIT/O, do której uprawnieni są podatnicy uzyskujący zagraniczne dochody, do których zastosowanie ma metoda kredytu podatkowego.

Ulga ta polega na obniżeniu polskiej daniny do wysokości tej, która byłaby fiskusowi należna przy obliczeniach wykonanych z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Zrównuje ona zatem sytuację podatkową osób rozliczających się według ww. dwóch różnych metod unikania podwójnego opodatkowania.

Ulga abolicyjna obejmuje przy tym tylko wybrane źródła przychodów (tj. przychody ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej – w tym opodatkowanej liniowo czy ryczałtem ewidencjonowanym oraz praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych).

Tak było w stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. Z dniem 1 stycznia 2021 r. natomiast ustawodawca znowelizował zasady korzystania z ulgi abolicyjnej, istotnie ograniczając jej działanie.

O ile bowiem założenia ulgi się nie zmieniły, podobnie jak katalog źródeł przychodów objętych tym odliczeniem, tak wprowadzony został górny limit odliczenia, który podatnicy uzyskujący dochody za granicą mogą wykazać w rocznym PIT. Rozliczając PIT za 2021 r. podatnicy muszą pamiętać, że roczne odliczenie od podatku w ramach ulgi abolicyjnej nie może przekroczyć kwoty 1 360 zł

Limit ten nie ma zastosowania jedynie do dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 (umowa o pracę) oraz art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9 (wybrane umowy zlecenie i o dzieło czy przychody z kontraktów menedżerskich), jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Dodajmy, że limitu ulgi abolicyjnej nie zmienił też obowiązujący od tego roku Polski Ład, mimo zmian w skali podatkowej.
Z ministerialnych wyjaśnień.
Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z dnia 10 sierpnia 2021 r. wskazało m.in., że ulga abolicyjna powinna być stosowana w rocznym rozliczeniu dochodów bez możliwości stosowania jej przy kalkulacji zaliczek miesięcznych. Podatnik może jednak wnioskować o stosowanie tej ulgi już na etapie zaliczek na podstawie art. 22 par. 2a ordynacji podatkowej gdy przewiduje, że jego roczne zobowiązanie podatkowe ulegnie istotnemu zmniejszeniu na skutek zastosowania ulgi.

Odliczenie z tytułu tej ulgi przysługuje w pełnej wysokości, bez zastosowania limitu, w przypadku osiągania dochodów za granicą z następujących źródeł:
  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT,
  • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej),
  • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).
- o ile dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Określenie „terytorium lądowe państw” nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy PIT. Art. 6 ustawy o ochronie granicy państwowej przewiduje, że Polska wykonuje swoje zwierzchnictwo nad terytorium lądowym oraz wnętrzem ziemi znajdującym się pod nim, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym oraz dnem i wnętrzem ziemi znajdującymi się pod nimi, a także w przestrzeni powietrznej znajdującej się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym.

Zgodnie z przytoczonym przepisem, poza terytorium lądowym państw znajdują się:
  • wyliczone w tym przepisie kategorie zaliczane do terytorium państw inne niż terytorium lądowe, a więc: wnętrze ziemi pod terytorium lądowym państw, morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne oraz dno i wnętrze ziemi znajdujące się pod nimi, a także przestrzeń powietrzna znajdująca się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym, a także
  • obszary niestanowiące terytorium państw, w tym obszary podlegające ograniczonej jurysdykcji państw.

Ulga w pełnej wysokości przysługuje zatem podatnikom wybranych zawodów, takich jak np. marynarze, stewardesy czy piloci.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: