eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Usługa marketingowa na gruncie przepisów o VAT

Usługa marketingowa na gruncie przepisów o VAT

2019-03-26 13:54

Usługa marketingowa na gruncie przepisów o VAT

Rozliczenie usług marketingowych na tle VAT © pavelvozmischev - Fotolia.com

Usługa marketingowa świadczona przez spółkę, gdzie wydawanie towarów podmiotom trzecim w ramach usługi marketingowej jest jednym z jej elementów, nie jest uznawana na gruncie przepisów o VAT za jedno świadczenie. Przekazanie zaś przedstawicielom grupy docelowej w ramach usługi marketingowej materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, pozbawionych walorów użytkowych nie stanowi czynności, z którą ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego.
Taka konkluzja wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydanej w dniu 18 września 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.376.2018.1.AS

Cytowana interpretacja indywidualna dotyczyła spółki, która była częścią międzynarodowego koncernu farmaceutycznego tzw. grupy S. (dalej jako: „grupa S.”), zaangażowanej na całym świecie w wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu oraz dystrybucję produktów leczniczych, a także wyrobów medycznych oraz suplementów diety i kosmetyków (dalej: produkty). Spółka w ramach działań w grupie, na podstawie zawartej umowy z C. GmbH z siedzibą w Niemczech (dalej: kontrahent), będącym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Niemczech, prowadzi i prowadziła na terytorium Polski m.in. działania o charakterze marketingowym, promocyjnym oraz reklamowym dotyczące produktów. Odbywa się to na zlecenie Kontrahenta, w zamian za uzyskiwane od niego wynagrodzenie. Wskazane powyżej działania wchodzące w skład świadczonych kompleksowo i w sposób ciągły usług, nakierowane były i są na utrzymanie oraz zwiększenie sprzedaży Produktów oferowanych przez Kontrahenta lub inne podmioty z grupy S. na polskim rynku.

Spółka miała za zadanie budować i utrzymywać relacje z podmiotami i osobami mogącymi mieć wpływ na sprzedaż produktów, w tym z przedstawicielami środowiska medycznego. Działania realizowane były poprzez spotkania, prelekcje, prezentacje i inne formy marketingu bezpośredniego oraz dystrybucję materiałów o charakterze informacyjnym (ulotki), reklamowym lub promocyjnym opatrzonych logo Kontrahenta, ewentualnie zawierających nazwy lub znaki handlowe promowanych produktów.

fot. pavelvozmischev - Fotolia.com

Rozliczenie usług marketingowych na tle VAT

Pod szerokim pojęciem usług marketingowych mogą występować przeróżne działania, które na tle podatku VAT mogą być rozliczane w różny sposób i traktowane jako odrębne czynności. Wato o tym pamiętać. Pomimo bowiem nawet jednej umowy część wykonywanych świadczeń może być traktowana jako do świadczenie usług, inne zaś jako dostawa towarów.


Ponadto, w ramach usługi marketingowej świadczonej na rzecz Kontrahenta wydawane są przez przedstawicieli Spółki na rzecz przedstawicieli grupy docelowej, drukowane materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe pozbawione dodatkowych walorów użytkowych jak i towary, które oprócz ww. cech posiadają dodatkowe funkcje praktyczne umożliwiające ich użycie w różnych sytuacjach życia codziennego np. długopisy, notesy, narzędzia wielofunkcyjne dla lekarzy (sprzęt medyczny), naklejki elektrostatyczne, odzież i obuwie medyczne, podstawki, zegary ścienne, kalendarze, stojaki. Cena jednostkowa nabycia (bez podatku) w momencie przekazania towaru nie przekraczała 10 zł.

Ponadto, Spółka przekazywała przedstawicielom grupy docelowej materiały promocyjno-reklamowe (np. ulotki, broszury, plakaty). Materiały te pełniły przede wszystkim funkcję informacyjną odnośnie produktów dystrybuowanych przez Spółkę na terenie Polski.

Wątpliwości dotyczyły ustalenia czy przekazanie nieodpłatnie na rzecz przedstawicieli grupy docelowej w ramach usługi marketingowej ww. towarów mających walory użytkowe, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku) określona w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł, nie stanowi dla Spółki odrębnej od tej usługi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług oraz czy przekazanie nieodpłatnie na rzecz przedstawicieli grupy docelowej w ramach usługi marketingowej materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, pozbawionych dodatkowych walorów użytkowych, nie stanowi dla Spółki odrębnej od tej usługi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?

Usługa marketingowa i przekazanie gadżetów reklamowych


Fiskus w analizowanej interpretacji indywidualnej doszedł do wniosku, że usługa marketingowa świadczona przez Spółkę, w ramach której dochodziło do wydawania towarów takich jak długopisy, notesy, nalepki elektrostatyczne, kalendarze itp., podmiotom trzecim nie jest uznawana na gruncie przepisów o podatku od towarów usług za jedno świadczenie.
Organ wskazał, że w omawianym przypadku faktycznie wykonywane są dwie czynności: świadczenie usługi na rzecz Kontrahenta - zleceniodawcy i dostawa towarów na rzecz podmiotów trzecich.

Taką konstrukcję analizowanej transakcji uzasadnia tym, że czynności faktycznie dokonywane są na rzecz dwóch odrębnych podmiotów i tym samym nie stanowią jednej kompleksowej usługi. Ponadto Dyrektor wskazał, że obie te czynności dokonywane są odpłatnie. Płatności za świadczenie usług i dostawę towarów na rzecz uczestników organizowanych akcji promocyjnych dokonuje Kontrahent - zleceniodawca. Mamy zatem do czynienia z odpłatną dostawą towarów i świadczeniem usług.

Ostatecznie organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że w niniejszej sprawie przekazanie na rzecz przedstawicieli grupy docelowej w ramach usługi marketingowej towarów mających walory użytkowe takich jak przykładowo długopisy, notesy, nalepki elektrostatyczne, kalendarze etc., których jednostkowa cena nabycia (bez podatku) określona w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł, nie stanowi dla spółki odrębnej od tej usługi czynności opodatkowanej VAT.

Przekazanie materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, pozbawionych walorów użytkowych


Jak chodzi natomiast o przekazanie przedstawicielom grupy docelowej w ramach usługi marketingowej materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, pozbawionych walorów użytkowych, Dyrektor w pierwszej kolejności rozważył konsumpcyjny charakter tych dostaw. Za wartość użytkową (konsumpcyjną) towaru organ uznał zdolność danego towaru do zaspokojenia potrzeb jego nabywcy. W analizowanym stanie faktycznym odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba, ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe.

Fiskus przypomniał ponadto, że u podstaw podatku VAT leży obciążenie tym podatkiem konsumpcji, co jest realizowane poprzez doliczanie go do ceny nabywanych przez konsumentów dóbr. Faktyczny ciężar podatku jest przerzucany na kolejnych nabywców, aby w końcu obciążyć ostatniego nabywcę – konsumenta, który nie uczestniczy już w tym systemie i nie ma możliwości dalszego przerzucenia podatku.

Mając powyższe na uwadze, podatek od towarów i usług obciąża konsumpcję danego towaru (lub usługi), przez którą należy rozumieć użycie nabytego towaru (lub usługi) ze skutkiem zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby przez konsumenta. Opisane zatem materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe, pozbawione walorów użytkowych nie przedstawiają dla nabywcy konsumenta jakiejkolwiek wartości konsumpcyjnej, pełnią wyłącznie funkcję reklamową, informacyjną. Przekazanie ich zatem nie spełnia przesłanek określonych w art. 5 w zw. z art. 7 ustawy o VAT i nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Oceń

2 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: