eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Transport towaru osobną pozycją na fakturze VAT

Transport towaru osobną pozycją na fakturze VAT

2021-06-29 12:55

Transport towaru osobną pozycją na fakturze VAT

Jak wykazywać transport towaru na fakturze? © apops - Fotolia.com

Faktury dokumentujące sprzedaż towarów powinny zawierać pełną wartość zawartej transakcji. Pojawia się jednak pytanie, jak ujmować tutaj transport towaru, za który sprzedawca obciąża kupującego?

Przeczytaj także: Symbol PKWiU na fakturze z odwrotnym obciążeniem na potrzeby VAT

Ogólna zasada, wyrażona w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT mówi, że podstawą opodatkowania (z pewnymi wyjątkami), jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Ust. 6 przytoczonej regulacji dodaje tutaj, że podstawa opodatkowanie obejmuje również:
  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W podstawie opodatkowanie dostawy towarów mieści się zatem całość świadczenia pieniężnego bądź niepieniężnego pobieranego w związku z daną transakcją od nabywcy. Wlicza się tutaj zatem nie tylko cenę samego towaru, ale także inne elementy zapłaty, które są częściami składowymi świadczenia zasadniczego (czyli dostawy towarów).

Koszty transportu na fakturze VAT


Przytoczony wyżej art. 29a ust. 1 w związku z ust. 6 ustawy o VAT wskazują bezspornie, że w podstawie opodatkowania dostawy towarów mieści się także koszt ich transportu (gdy tym sprzedawca obciąża nabywcę). Czy jednak może on zostać wyodrębniony osobną pozycją na fakturze? Kwestię tę wyjaśniał m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 marca 2021 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.707.2020.1.MW. W rozpatrywanej sprawie zainteresowany zajmować się sprzedażą krajową i zagraniczną towarów. Nie świadczył usług transportowych – ten był zlecany zewnętrznym firmom spedycyjnym, a kosztami transportu byli obciążani klienci. Ci na ogół chcieli, aby koszty transportu znajdowały się w osobnej pozycji na fakturze.

fot. apops - Fotolia.com

Jak wykazywać transport towaru na fakturze?

W podstawie opodatkowania VAT przy dostawie towaru mieści się cała wartość należności od klienta, w tym koszty dodatkowe w postaci chociażby transportu. Fiskus uznaje, że gdy do czynienia mamy z jednym kompleksowym świadczeniem, to takiego transportu nie można wręcz ujmować odrębną pozycją na fakturze dokumentującej daną sprzedaż.


Organ uznał, że „(…) w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z jednym przedmiotem opodatkowania – jedną czynnością, tj. dostawą towarów.(…)

Odnosząc się do kwestii wykazania kosztów transportu w osobnej pozycji na fakturze dokumentującej dostawę należy wskazać, że w niniejszej sprawie przedmiotem sprzedaży – jak wyżej stwierdzono – jest jedno świadczenie złożone odpowiednio w postaci dostawy towarów. Zatem całość zapłaty należnej z tytułu danego świadczenia złożonego powinna być udokumentowana wystawieniem faktury, w której w części zasadniczej przeznaczonej na wskazanie nazwy towaru lub usługi winna znaleźć się wyłącznie nazwa właściwa dotycząca dostawy danego towaru.

Faktury są dokumentami sformalizowanymi i muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym względzie. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla w sposób prawidłowy zdarzenie gospodarcze. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają znaczenie dowodowe. Umieszczenie zatem na fakturze w części przeznaczonej na nazwę (rodzaj) towaru lub usługi kilku rożnych świadczeń może sugerować, że przedmiotem sprzedaży było kilka odrębnych świadczeń, a nie jedno świadczenie. Powyższe natomiast skutkować może obowiązkiem zastosowania różnych stawek podatku dla wykazanych odrębnie czynności.

W sprawie objętej wnioskiem, jak wykazano powyżej, występuje jedno świadczenie (w postaci dostawy towarów, do wartości którego są wliczone koszty towarzyszące dostawie, tj. koszty transportu). Zatem z dokumentu poświadczającego dokonanie danej dostawy musi jednoznacznie wynikać, że przedmiotem transakcji jest dostawa towaru, a nie dostawa towaru i jakiejś innej usługi.

Wobec powyższego, na fakturze dokumentującej taką sprzedaż – a precyzyjniej rzecz ujmując, w tej jej części, która odzwierciedla elementy obligatoryjne w świetle przepisów prawa – powinna widnieć tylko jedna pozycja – dostawa towarów. W pozycji tej – co należy wywodzić z treści art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 6 ustawy – powinna być zsumowana wartość świadczenia głównego (dostawy towarów) oraz świadczenia pomocniczego (transportu).

Należy zatem stwierdzić, że koszty transportu towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę nie mogą być ujmowane przez niego jako osobne pozycje na fakturze.(…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: