eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzedaż środka trwałego: samochodu osobowego w darowiźnie a PIT

Sprzedaż środka trwałego: samochodu osobowego w darowiźnie a PIT

2019-07-05 13:13

Sprzedaż środka trwałego: samochodu osobowego w darowiźnie a PIT

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży firmowych samochodów osobowych © Brian Jackson - Fotolia.com

Obecnie podatnicy PIT, którzy wykorzystują w firmie środki trwałe (m.in. samochody osobowe) nabyte w darowiźnie, co do zasady nie zaliczają do kosztów podatkowych naliczanych od nich odpisów amortyzacyjnych. A czy koszt należy rozpoznać w przypadku ich sprzedaży?
Załóżmy że Pan Piotr w styczniu 2019 r. otrzymał w darowiźnie od swojego ojca samochód osobowy (o wartości poniżej 150.000 zł). Z tego tytułu, jako najbliższa rodzina, nie zapłacił podatku od spadków i darowizn. Samochód ten zaliczył do środków trwałych prowadzonej firmy i w niej też go użytkuje. W późniejszym okresie może dokonać jego sprzedaży. Jak wówczas powinien ustalić dochód/stratę z tej czynności.

Środek trwały w darowiźnie


Na wstępie wyjaśnimy, iż nabycie środka trwałego w darowiźnie od rodzica nie skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT mówi bowiem, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn; darowizna zaś podlega tutaj pod opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn, która jednocześnie tę zwalnia z podatku). Obdarowany nie ponosi tutaj też wydatków na nabycie.

Taki sposób nabycia danego składnika majątku nie stoi jednak na przeszkodzie do uznania go za środek trwały prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość początkową ustala się tutaj w wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Tak nabyty środek trwały podlega też amortyzacji. Niestety dokonywane odpisy amortyzacyjne nie trafią do kosztów podatkowych (nowelizacja w tym zakresie weszła w życie z początkiem 2018 r.).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 lit. a) tiret pierwsze ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych naliczanych m.in. od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie (z wyjątkiem nabytych w spadku), jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Oczywiście metodę oraz stawkę amortyzacji ustala tutaj podatnik na takich samych zasadach jak w przypadku nabycia odpłatnego. Jedyne czego nie może zrobić, to zaliczyć do kosztów naliczonej amortyzacji.

fot. Brian Jackson - Fotolia.com

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży firmowych samochodów osobowych

Data wprowadzenia samochodu osobowego do środków trwałych firmy obecnie ma bardzo istotne znaczenie przy ustalaniu podatku od ich sprzedaży. Od 2019 r. stosowane są tutaj nowe zasady. Obejmują one jednak tylko te samochodu, które zostały uznane za środki trwałe po 2018 r.


Dochód z odpłatnego zbycia nabytego nieodpłatnie środka trwałego po 2018 r.


Przychód ze zbycia środka trwałego należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. Jednocześnie przy takiej transakcji na ogół są też rozliczane koszty uzyskania przychodu.
Od 1 stycznia 2019 r. do ustalania w ramach działalności gospodarczej dochodu lub straty z odpłatnego zbycia samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym, stosuje się art. 24 ust. 2a ustawy o PIT.
. Dochodem albo stratą w ramach działalności gospodarczej z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot:
a) 225.000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 ze zm.),
b) 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych
- po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Warto wiedzieć
Nowe zasady ustalania dochodu/straty ze zbycia samochodu osobowego dotyczą pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 r. (art. 9 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. poz. 2159).

Przytoczona wyżej regulacja posługuje się nadto pojęciem „nabycia” samochodu, nie dokonując jego rozróżnienia na nabycie odpłatne czy nieodpłatne. W każdym przypadku zatem zasady ustalenia dochodu/straty są takie same.

Przy ustalaniu dochodu/straty ze sprzedaży istotne jednak jest to, że zgodnie a art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) tiret pierwsze, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nabytego w drodze darowizny samochodu, nie były zaliczane do kosztów podatkowych.
W rezultacie przy sprzedaży takiego środka trwałego, Pan Piotr ustali dochód/stratę jako różnicę między kwotą uzyskanego przychodu a wartością początkową środka trwałego wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych.

Przykład
W styczniu 2019 r. Pan Piotr otrzymał w darowiźnie samochód osobowy o wartości 60.000 zł, który tego samego miesiąca wprowadził do środków trwałych swojej firmy, a amortyzację rozpoczął od miesiąca następnego. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosił tutaj 1.000 zł. Cały odpis amortyzacyjny nie stanowi kosztu podatkowego z uwagi na sposób nabycia samochodu.

W grudniu 2019 r. samochód zostanie sprzedany za kwotę 50.000 zł. Kosztem uzyskania przychodu będzie tutaj wartość początkowa środka trwałego wykazana w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Sprzedaż wygeneruje zatem stratę w wysokości 10.000 zł (50.000 zł – 60.000 zł).


Należy pamiętać, że inaczej byłoby w przypadku sprzedaży samochodu zaliczonego do środków trwałych przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: