eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż środka trwałego wycofanego z firmy w podatku PIT

Sprzedaż środka trwałego wycofanego z firmy w podatku PIT

2014-04-17 13:41

Sprzedaż środka trwałego wycofanego z firmy w podatku PIT

Sprzedaż środka trwałego wycofanego z firmy w podatku PIT © serq - Fotolia.com

Obecnie sprzedaż składnika majątku firmy wykorzystywanego w działalności gospodarczej (a więc nienabytego w celu odsprzedaży), przy nabyciu którego przykładowo nie wystąpił podatek naliczony, jest opodatkowana VAT-em. Opodatkowane nie jest natomiast wyłączenie takiego składnika z majątku firmy i przekazanie go do majątku prywatnego oraz jego późniejsza sprzedaż. Niestety na gruncie podatku dochodowego jest dużo trudniej.

Przeczytaj także: Sprzedaż samochodu osobowego z prowadzoną kilometrówką

Przypomnijmy, z początkiem 2014 r. z ustawy o podatku od towarów i usług zniknęło zwolnienie przewidziane dla sprzedaży tzw. towarów używanych. Powoduje to, że obecnie czynny podatnik VAT, który w działalności gospodarczej (opodatkowanej) wykorzystuje dany składnik majątku, przy jego sprzedaży podatek ten będzie musiał naliczyć bez względu na to, czy przy nabyciu (bądź wytworzeniu) odliczył podatek naliczony.

Za opodatkowaną sprzedaż traktowane jest tutaj także większość czynności nieodpłatnych, na co wskazuje art. 7 ustawy o VAT. Niemniej od tej reguły występują pewne wyjątki. Jeden z nich mówi, że przekazanie na cele prywatne firmowego składnika majątku, przy nabyciu którego podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (w całości lub części), nie jest traktowane jak odpłatna dostawa towarów, a co za tym idzie – czynność ta w ogóle nie podlega opodatkowaniu VAT-em.

Opodatkowana nie będzie także późniejsza sprzedaż takiego składnika majątku – tutaj bowiem podatnik będzie rozporządzał już swoim majątkiem prywatnym a nie firmowym.

Niemniej mimo braku konsekwencji podatkowych w stosunku do powyższej czynności w podatku od towarów i usług, postępowanie takie może nie być neutralne na gruncie podatku dochodowego. Dlaczego?

fot. serq - Fotolia.com

Sprzedaż środka trwałego wycofanego z firmy w podatku PIT

Jeżeli odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od daty wycofania środka trwałego z firmy lub likwidacji działalności, to uzyskana ze sprzedaży cena stanowi przychód z działalności gospodarczej.


Otóż sprzedaż firmowych składników majątku w postaci chociażby środków trwałych, generuje przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie ma tutaj znaczenia to, jaki okres minął od jego nabycia (uznania za majątek firmowy) do chwili sprzedaży – o ile tylko czynność takiego odpłatnego zbycia jest dokonywana w ramach prowadzonej działalności, przychód z tego źródła zawsze powstanie.

Nie zmieni tego także szybkie wycofanie takiego składnika z firmy i jego sprzedaż już z majątku prywatnego. Ustawodawca wskazuje bowiem (w art. 14 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), że jeżeli takie odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od daty wycofania środka trwałego z firmy (liczonych między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ów składnik majątku został z działalności wycofany i dniem jego zbycia) lub likwidacji działalności, to uzyskana ze sprzedaży cena stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Oznacza to zatem, że dopiero po upływie 6 lat (odmiennie od podatku VAT) sprzedaż taka nie wywoła skutków na gruncie podatku dochodowego. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze cena sprzedaży stanowi tutaj podstawę naliczenia podatku. O ile bowiem faktycznie tak będzie w przypadku działalności opodatkowanej ryczałtem (sprzedaż środków trwałych co do zasady jest opodatkowana stawką ryczałtu 3%), tak przy rozliczaniu podatku od dochodu (a więc wg skali podatkowej czy też podatku liniowego) ustawodawca pozwala uwzględnić także pewne koszty uzyskania przychodu.

Chodzi tutaj mianowicie o niezamortyzowaną część wartości początkowej takiego środka trwałego (na co wskazuje art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów przychód ze sprzedaży takiego „byłego” środka trwałego winni wykazać w kolumnie 8 księgi „Pozostałe przychody”. Wydatki na nabycie lub wytworzenie środka trwałego, po umniejszeniu o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (zarówno stanowiących podatkowe koszty uzyskania przychodu jak i do nich nie zaliczone) wykazuje się natomiast w kolumnie 13 księgi „Pozostałe wydatki”.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: