eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Sprzedaż samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

2020-03-31 13:44

Sprzedaż samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Samochód wykorzystywany w firmie sprzedany prywatnie? © pekkic - Fotolia.com

Gdy samochód stanowi i będzie stanowił jedynie element tzw. majątku prywatnego przedsiębiorcy, jego sprzedaż należy zakwalifikować do odpłatnego zbycia rzeczy, nawet wówczas gdy w kosztach firmy rozliczane były wydatki eksploatacyjne w wysokości 20% rzeczywistych kosztów - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.03.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.478.2019.7.AWO.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (jest czynnym podatnikiem VAT), w której wykorzystuje prywatny samochód osobowy, który nie był i nie jest zaliczony do środków trwałych firmy. Został on zakupiony do majątku prywatnego małżeńskiego w 2015 r. Ponoszone wydatki eksploatacyjne na samochód są zaliczane do kosztów podatkowych w wysokości 20% ich wartości.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy w przypadku ewentualnej sprzedaży samochodu w przyszłości będzie musiał z tego tytułu wykazać przychód z działalności gospodarczej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do przepisów wskazanej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8:
• pozarolnicza działalność gospodarcza,
• odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy
– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)–c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

fot. pekkic - Fotolia.com

Samochód wykorzystywany w firmie sprzedany prywatnie?

Sprzedaż prywatnego samochodu jest opodatkowana PIT-em, gdy ma miejsce przed 6-ciom miesiącami od jego nabycia. Po tym czasie z podatku nie trzeba się rozliczyć. Będzie tak nawet wówczas, gdy samochód był wykorzystywany w firmie, niemniej wydatki eksploatacyjne trafiały do kosztów podatkowych w wysokości 20% ich wartości.


Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomej kwalifikowany jest do źródła przychodów, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy, chyba że sprzedaż następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jeżeli rzecz ruchoma stanowi składnik majątku wymieniony w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód ze sprzedaży tej rzeczy będzie zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, czyli do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:
a. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
b. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
c. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
d. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zatem, przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z zastrzeżeniem ust. 3), podlegają opodatkowaniu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. (…)

Mając na uwadze przedstawione we wniosku informacje należy zatem stwierdzić, że jeżeli opisany we wniosku samochód nie stanowił i nie będzie stanowił składnika majątku prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, stosownie do wyliczenia zawartego w treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie mógł zostać zaliczony do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 przywołanej ustawy. Zgodnie z zawartym we wniosku wskazaniem, jedyne powiązanie rzeczonego samochodu z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, to ewentualne wykorzystywanie go dla jej celów. Samochód został nabyty do majątku prywatnego w 2015 r. Samochód nie stanowi środka trwałego w prowadzonej działalności gospodarczej.

Z powyższych względów należy stwierdzić, że skoro samochód stanowi i będzie stanowił jedynie element tzw. „majątku prywatnego” Wnioskodawcy, to jego sprzedaż należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy.

Innymi słowy, przedmiotowa transakcja dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie opisanego we wniosku samochodu osobowego, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: