eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulgi w spłacie i umorzenie zaległości podatkowych

Ulgi w spłacie i umorzenie zaległości podatkowych

2010-03-22 11:43

Przepisy prawa podatkowego przewidują możliwość skorzystania przez podatnika z ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego. Choć możliwość ta obwarowana jest szeregiem warunków - warto wiedzieć kiedy, na jakich zasadach i w jaki sposób można z niej skorzystać.
Na czym polega ulga w zapłacie podatku?

Zasady ubiegania się przez podatnika o ulgę w zapłacie należności podatkowej reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r., t.j. z późn. zm.). Ulga taka może przybrać jedną z następujących form:
  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
  • odroczenia lub rozłożenia na raty powstałej już zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub samych odsetek za zwłokę określonych w odrębnej decyzji,
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, a nawet tzw. opłaty prolongacyjnej, pobieranej z tytułu odroczenia zapłaty podatku (art.67a §1).

Ulga może zatem dotyczyć zarówno istniejących już zaległości podatkowych, jak i podatków, których termin zapłaty jeszcze nie nadszedł, z tym zastrzeżeniem że umorzona może zostać wyłącznie zaległość podatkowa.

Ordynacja przewiduje także możliwość zwolnienia podatnika z podatku, a więc w sytuacji, gdy nie nadszedł jeszcze termin jego zapłaty i gdy nie powstała jeszcze zaległość podatkowa (art.22 § 2).

Organ podatkowy może zwolnić podatnika z obowiązku poboru podatku jeżeli:
  • pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji, lub
  • podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy.

Na podstawie tych samych przesłanek tj. z uwagi na ważny interes podatnika i interes publiczny, podatnik może ubiegać się o odroczenie terminów wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 48 § 1). Chodzi tu o terminy inne niż termin zapłaty podatku czyli np. do dokonania określonej czynności. Jeśli zaś podatnik jest zobowiązany (na podstawie odrębnych przepisów) do uiszczania zaliczek na podatek, może wnieść o ograniczenie ich poboru. Organ podatkowy może uwzględnić taki wniosek, jeśli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.

Nic za darmo

Wnosząc o zastosowanie ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku stanowiącego dochód budżetu państwa lub rozłożenia jego zapłaty na raty, albo o odroczenie lub rozłożenie na raty powstałej już zaległości podatkowej, należy liczyć się z koniecznością uiszczenia – w razie uwzględnienia wniosku – tzw. opłaty prolongacyjnej. Jej wysokość zależy od kwoty podatku lub zaległości podatkowej, której dotyczy ulga i wynosi 50% odsetek podatkowych za zwłokę wynoszących obecnie 10 % w stosunku rocznym - a zatem 5% kwoty odraczanego/rozkładanego na raty podatku (zaległości podatkowej). Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną zastosowania ulgi była klęska żywiołowa lub wypadek losowy. Jeśli zaś udzielenie ulgi następuje z uwagi na postępowanie układowe lub na podstawie odrębnych ustaw – organ podatkowy może odstąpić od jej ustalenia.

Jeśli ulga dotyczy podatku (zaległości podatkowej), zasilającej budżet odpowiednio gminy, powiatu lub województwa, należy sprawdzić czy rada danej gminy, powiatu lub sejmik danego województwa wprowadziły opłatę prolongacyjną. Mają bowiem taką kompetencję, pod warunkiem, iż opłata ta nie może być wyższa niż ta naliczana przy podatkach zasilających budżet państwa.

Wniosek o zastosowanie ulgi

Postępowania w sprawie udzielenia ulgi w zapłacie zobowiązań wszczynane jest zasadniczo na wniosek podatnika, na którym ciąży dane zobowiązanie podatkowe. Wniosek powinien odpowiadać ogólnym wymogom przewidzianym w Ordynacji podatkowej dla podania (art. 168 § 1), tzn. zawierać:
  • treść żądania,
  • dane podatnika (imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby etc.),
  • wskazywać zobowiązanie podatkowe, którego dotyczy,
  • rodzaj wnioskowanej ulgi (proponowaną ilość rat, termin odroczenia),
  • podpis podatnika (ewentualnie pełnomocnika, jeśli został ustanowiony)

Organ podatkowy jest związany treścią wniosku podatnika w zakresie rodzaju ulgi. Oznacza to, że nie może udzielić ulgi w dowolnej formie wybranej według własnego uznania, lecz – w razie stwierdzenia, że wniosek jest uzasadniony – tylko w formie wskazanej przez podatnika we wniosku. Wydaje się natomiast dopuszczalne uwzględnienie wniosku w części i np. rozłożenie zapłaty na mniej rat lub umorzenie mniejszej niż wnioskowana części należności. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, by we wniosku zaproponować alternatywnie kilka z dostępnych form udzielenia ulgi, jeśli ratują podatnika. Wniosek należy uzasadnić wskazując fakty świadczące o istnieniu ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego oraz załączyć do niego dokumenty uwiarygodniające podane fakty.

 

1 2 3

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.