eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe

2011-04-24 11:47

Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Poniżej prezentujemy, jak krok po kroku sporządzić sprawozdanie finansowe, które rzetelnie i jasno przedstawi sytuację majątkową i finansową jednostki.
Sporządza się je w języku polskim i walucie polskiej (art. 45 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor).

Ustawa przewiduje możliwość uproszczeń w zakresie prezentacji danych liczbowych, które można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych. Oczywiście pod warunkiem, że nie zniekształca to obrazu jednostki.


Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?
Elementy, które powinieneś uwzględnić przygotowując sprawozdanie finansowe, przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Zakres rocznego sprawozdania finansowego
Jednostki niepoddające swego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta Jednostki poddające swe sprawozdanie badaniu przez biegłego rewidenta (na podst. art. 64 ust. 1 uor )
1) bilans,
2) rachunek zysków i strat,
3) informacja dodatkowa, obejmująca:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
b) dodatkowe informacje i objaśnienia.
1) bilans,
2) rachunek zysków i strat,
3) informacja dodatkowa, obejmująca:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
b) dodatkowe informacje i objaśnienia;
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz
5) rachunek przepływów pieniężnych.


Nie mają obowiązku sporządzania dwóch ostatnich części składowych sprawozdania finansowego (pkt 4 i 5) jednostki, które roczne sprawozdania dobrowolnie poddały badaniu przez biegłego rewidenta.

Zakres informacyjny sprawozdania określony został w:
  • art. 46 ust. 5 uor - dla bilansu,
  • art. 47 ust. 4 uor - dla rachunku zysków i strat,
  • art. 48 ust. 2 uor - dla informacji dodatkowej,
  • art. 48a ust. 1 uor - dla zestawienia zmian w kapitale własnym,
  • art. 48b ust. 1 uor - dla rachunku przepływów pieniężnych.

We wszystkich wymienionych przepisach znajduje się stwierdzenie, że wskazany element sprawozdania powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym. Oznacza to, iż uor nie zawiera wzorów elementów sprawozdania finansowego, ale zakres informacji, które powinny być w nim zaprezentowane.

W praktyce jednak księgowi i biegli rewidenci zalecają korzystanie z propozycji zawartych w załącznikach do ustawy. Opracowanie a potem konsekwentne stosowanie indywidualnych formularzy bilansowych, zdaniem wielu, mogłoby utrudnić analizę i porównywanie danych pochodzących od różnych podmiotów.

Prawo bilansowe daje także możliwość ograniczenia zakresu danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Możliwość ta dotyczy w szczególności zaprezentowania mniej szczegółowych informacji mniejszych jednostek. Zasady i ograniczenia prezentacyjne wskazane są w art. 50 ust. 2 uor.

Jednostka może skorzystać z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, jeśli w bieżącym i poprzednim roku obrotowym najważniejsze jej charakterystyki nie przekroczyły dwóch z trzech wymienionych w tabeli 2 wartości.

Tabela 2. Wartości z 2009 i 2010 r.
Limit 2009 r. 2010 r.
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób 50 osób
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro 8.216.400 zł 7.920.600 zł
przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro 16.432.800 zł 15.841.200 zł


Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Zapewnienie tego jest obowiązkiem kierownika jednostki wynikającym z art. 52 ust. 1 uor. Kierownik przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Tymi organami są:
  • rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, jeśli zostały powołane w celu zaopiniowania,
  • organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe - w zależności od formy organizacyjno prawnej jednostki - np. walne zgromadzenie, zgromadzenie udziałowców, wspólnicy w celu zatwierdzenia.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego. Jeśli np. biuro rachunkowe nie otrzymało terminowo wszystkich dokumentów i innych danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania, nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

Podpis pod sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe (wszystkie jego części składowe) podpisuje - podając datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu.

 

1 2 ... 4

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: