eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego?

Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego?

2014-05-19 13:21

Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego?

Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego? © motorradcbr - Fotolia.com

Wynik finansowy całorocznej pracy jednostki prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym. Nie jest to jednak dokument sporządzany jedynie na potrzeby wewnętrzne jednostki, a stanowi też podstawę zgłoszenia danych czy to w urzędzie skarbowym, czy też w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przeczytaj także: Błędne podpisanie sprawozdania finansowego

Kto sporządza sprawozdanie finansowe?
Sprawozdanie finansowe muszą sporządzić jednostki, które na podstawie Ustawy o rachunkowości zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, bądź które dobrowolnie jako formę prowadzenia ewidencji wybrały pełne księgi rachunkowe. Konieczność sporządzenia podsumowania wyników firmy za dany rok może dotyczyć więc spółek działających jako osoby prawne, ale również i jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek osób fizycznych, które prowadzą pełne księgi rachunkowe.

Sprawozdanie finansowe w KRS
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o rachunkowości kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym:
  • roczne sprawozdanie finansowe,
  • opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu,
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • a ponadto sprawozdanie z działalności - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1,
- w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Z uwagi na to, że jak stanowi art. 53 ust. 1 wspomnianej ustawy, roczne sprawozdanie finansowe jednostki (za wyjątkiem tych w stanie upadłości) podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (za dzień bilansowy uznaje się ostatni dzień roku podatkowego - zwykle dzień 31 grudnia), ostatecznym terminem na złożenie sprawozdania finansowego za rok 2013 w KRS jest dzień 15 lipca 2014 roku.

fot. motorradcbr - Fotolia.com

Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego?

Wynik finansowy całorocznej pracy jednostki prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym. Nie jest to jednak dokument sporządzany jedynie na potrzeby wewnętrzne jednostki, a stanowi też podstawę zgłoszenia danych czy to w urzędzie skarbowym, czy też w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Sprawozdanie finansowe osób fizycznych w urzędzie skarbowym
Inaczej rzecz się ma w przypadku podmiotów, które nie podlegają rejestracji w KRS (np. jednoosobowe działalności osób fizycznych, czy też spółki cywilne osób fizycznych). Z uwagi bowiem na to, że jednostki te nie były zobowiązane do dokonania rejestracji w rejestrze sądowym, nie są jednocześnie zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS. Ich organem rejestrowym jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, która nie została wskazana w Ustawie o rachunkowości jako organ właściwy do przyjmowania sprawozdań finansowych.

W związku z powyższym w przypadku osób fizycznych należałoby zastosować się do art. 45 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego dołączają je do zeznania, czyli rocznej deklaracji podatkowej. Dlatego też osoby fizyczne prowadzące działalności, które nie są zobowiązane do rejestracji w KRS, powinny mieć na uwadze, że sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) powinny złożyć w urzędzie skarbowym - i to w terminie do 30 kwietnia. Dzień ten jest bowiem ostatecznym terminem na złożenie zeznań rocznych, a zgodnie z postanowieniami ustawy dotyczy również i sprawozdań, które dołącza się do składanej deklaracji rocznej PIT.

Uproszczone sprawozdanie finansowe
W temacie sprawozdań finansowych warto również wspomnieć o tym, że Ustawa o rachunkowości dopuszcza składanie tzw. uproszczonych sprawozdań finansowych przez niektóre z podmiotów. Możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego za 2013 rok dotyczy jednostek, które w roku obrotowym 2013 oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (czyli również w roku 2012) nie osiągnęły dwóch z następujących trzech wielkości:
  1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
  2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro.

Uproszczenie polega na tym, że podmioty nie muszą wykazywać szczegółowych informacji, jakie składają się na daną pozycję bilansu czy rachunku zysków i strat, a jedynie podają główne wartości informacji nadrzędnych. Co jednak istotne, ze względu na konstrukcję przepisów wyklucza się zastosowanie uproszczonej formy sprawozdania finansowego dla jednostek, które rozpoczęły swoją działalność w roku 2013. Zamknięcie pierwszego roku działalności dla jednostek prowadzących pełne księgi rachunkowe powinno zostać udokumentowane sprawozdaniem pełnym.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie finansowe jednostki będącej osobą fizyczną niepodlegającą rejestracji w KRS winno być złożon w innym terminie (do 30 kwietnia) niż sprawozdanie finansowe np. spółki z o.o. (do 15 lipca). Odmienny również będzie organ właściwy do przyjęcia sprawozdania.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: