eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Koszty uzyskania przychodu w 2014 r. bez zmian

Koszty uzyskania przychodu w 2014 r. bez zmian

2013-11-05 12:31

Koszty uzyskania przychodu w 2014 r. bez zmian

Koszty uzyskania przychodu w 2014 r. bez zmian © serq - Fotolia.com

Koszty uzyskania przychodu stosowane przez najszersze grono podatników, a więc pracowników, w roku 2014 pozostaną na niezmienionym poziomie. To samo tyczy się kosztów liczonych procentowo. Także u przedsiębiorców nie będzie większych zmian w tym zakresie. Niemniej rok 2014 będzie drugim, w którym podatnicy muszą pamiętać o negatywnych zmianach dotyczących kosztów, wprowadzonych w życie w roku 2013.

Przeczytaj także: Prawa autorskie w 2013 r.: premia i wynagrodzenie a koszty podatkowe

W zakresie kosztów uzyskania przychodów dla podatników najistotniejsze są dwa przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: art. 22 definiujący co jest takim kosztem oraz art. 23 mówiący, które wydatki do podatkowych kosztów uzyskania przychodu bezwzględnie nie mogą być zaliczone. To oczywiście nie jedyne przepisy traktujące o kosztach podatkowych, jednakże najważniejsze.

Z początkiem przyszłego roku w przepisach tych w zasadzie zmian nie będzie. W dalszym ciągu tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodu (a więc mające zastosowanie do podatników uzyskujących przychody m.in. z umowy o pracę):
  1. będą wynosić 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyska przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. nie będą mogły przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyska przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  3. będą wynosić 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika będzie się znajdować poza miejscowością, w której jest zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. nie będą mogły przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyska przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika będzie się znajdować poza miejscowością, w której jest zakład pracy, a podatnik nie będzie uzyskiwał dodatku za rozłąkę.

W zeznaniu rocznym podatnicy, którzy mają prawo do powyższych kosztów, będą przy tym mogli uwzględnić zamiast nich koszty faktycznie poniesione na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Prawo takie będzie im przysługiwać pod warunkiem, że koszty faktycznie poniesione będą wyższe od kosztów zryczałtowanych. Ich wartość przy tym należy ustalić na podstawie wyłącznie imiennych biletów okresowych. Niemniej w trakcie roku zakład pracy, będący płatnikiem, przy ustalaniu zaliczki na podatek od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń, obowiązany jest stosować koszty zryczałtowane w wysokości opisanej wyżej.

fot. serq - Fotolia.com

Koszty uzyskania przychodu w 2014 r. bez zmian

Koszty uzyskania przychodu stosowane przez najszersze grono podatników, a więc pracowników, w roku 2014 pozostaną na niezmienionym poziomie. To samo tyczy się kosztów liczonych procentowo. Także u przedsiębiorców nie będzie większych zmian w tym zakresie.


Miesięczne koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł oraz roczne w wysokości 1.335 zł będą przysługiwać (podobnie jak ma to miejsce obecnie) także menedżerom i członkom zarządu, czy osobom wykonującym czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (z tytułów określonych w art. 13 pkt 3, 5 i 7 ustawy), a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyska od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, koszty takie nie będą mogły przekroczyć rocznie kwoty 2.002,05 zł.
Omawiane regulacje w roku 2014 pozostaną takie same jak w roku 2013 i latach wcześniejszych.

Podobnie będzie z 20% kosztami uzyskania przychodu. Przypomnijmy, że te stosuje się przede wszystkim do wynagrodzeń otrzymywanych z tytułu umów zleceń czy o dzieło zawieranych poza działalnością gospodarczą z przedsiębiorcą (tzw. przychody z działalności wykonywanej osobiście). Wartość tych kosztów płatnik oblicza od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, podstawę wymiaru których ten przychód stanowi. Podobnie postępuje podatnik w zeznaniu rocznym, przy czym w zeznaniu rocznym może on uwzględnić koszty faktycznie poniesione, o ile będą one wyższe od procentowych. W takim przypadku podatnik musi jednak zadbać o ich prawidłowe udokumentowanie na zasadach ogólnych.

50% koszty wciąż z ograniczeniem
Podobnie jak ma to miejsce obecnie, także i w roku 2014 z ograniczeniami w zakresie stosowania kosztów uzyskania przychodu muszą liczyć się twórcy, artyści, dziennikarze, naukowcy czy wynalazcy. Chodzi tutaj oczywiście o stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Tak wysokie koszty stosowane są z tytułu:
  1. zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
  2. opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
  3. korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: