eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zaliczka na podatek dochodowy w 2014 r.

Zaliczka na podatek dochodowy w 2014 r.

2013-11-18 13:37

Zaliczka na podatek dochodowy w 2014 r.

Zaliczka na podatek dochodowy w 2014 r. © nenetus - Fotolia.com

Początek roku to nie tylko czas na zmianę formy opodatkowania podatkiem dochodowym, ale także wybór sposobu rozliczania ewentualnej zaliczki na podatek dochodowy. Podobnie jak w latach wcześniejszych, także w roku 2014 podatnicy będą sobie mogli pozwolić na mniejsze bądź większe udogodnienia w tym zakresie.

Przeczytaj także: Kłopotliwa zaliczka na podatek dochodowy?

Warto przy tym na wstępie wspomnieć, iż pojęcia „zaliczek na podatek dochodowy” z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (w zakresie PIT-u) ustawodawca używa jedynie do dwóch form opodatkowania, tj. form, w których opodatkowaniu podlega dochód. Jak nietrudno się domyślić, chodzi tutaj o opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej oraz podatkiem liniowym. O zaliczkach na podatek od firmy mowa jest także przy podmiotach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Z kolei przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym czy kartą podatkową mówi się o należnym podatku (ryczałcie czy karcie podatkowej), nie zaliczce.

I tak przedsiębiorcy są obowiązani do wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Po zakończeniu roku zaś muszą z tego tytułu złożyć zeznanie roczne, w którym to z jednej strony wykazywany jest podatek roczny, z drugiej zaś następuje rozliczenie wpłacanych w trakcie roku zaliczek.

Co do zasady zaliczki na podatek dochodowy wpłacane są za okresy miesięczne w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po tym, którego dana zaliczka dotyczy. Tyczy się to także zaliczki za grudzień, którą co do zasady należy uregulować do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest dochód z firmy po umniejszeniu o przysługujące podatnikowi odliczenia (w postaci chociażby zapłaconych za siebie tudzież osób współpracujących składek ZUS, jeżeli te nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodu). Dochód to z kolei nic innego ja przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Pierwszą zaliczkę trzeba wpłacić na konto fiskusa za miesiąc, w którym ta wystąpiła. Warto przy tym pamiętać, że sama zaliczka jest ustalana w różny sposób w zależności od wybranej formy opodatkowania.

I tak przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej obliczoną na podstawie dochodu po odliczeniach zaliczkę pomniejszają jeszcze o kwotę zmniejszającą podatek określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej (która w przyszłym roku będzie taka sama jak wcześniej, a więc wyniesie 556,02 zł rocznie). Nie można przy tym zapominać, że zaliczkę taką przed dokonaniem wpłaty obniża się także o zapłacone w danym roku podatkowym składki na własne ubezpieczenie zdrowotne bądź osób z danym przedsiębiorcą współpracujących (wartość odliczenia nie może przekroczyć 7,75% podstawy naliczenia składek). Zaliczkę na podatek trzeba będzie wpłacić do urzędu, jeżeli po powyższych zabiegach będzie ona większa od zera.

fot. nenetus - Fotolia.com

Zaliczka na podatek dochodowy w 2014 r.

Początek roku to nie tylko czas na zmianę formy opodatkowania podatkiem dochodowym, ale także wybór sposobu rozliczania ewentualnej zaliczki na podatek dochodowy. Podobnie jak w latach wcześniejszych, także w roku 2014 podatnicy będą sobie mogli pozwolić na mniejsze bądź większe udogodnienia w tym zakresie.


Wartość samej zaliczki liczy się tutaj przy tym zgodnie z wybranymi zasadami opodatkowania. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych liczą ją zatem wg progresywnej skali podatkowej. Oznacza to, że w pierwszej kolejności zaliczka jest ustalana wg 18% stawki podatku, zaś w sytuacji, gdy podstawa opodatkowania przekroczy próg 85 528 zł, nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu stawką 32%. Oczywiście nie można zapominać, że obliczoną zaliczkę przed wpłatą na konto urzędu skarbowego można pomniejszyć o zapłacone składki zdrowotne (o czym była już mowa wyżej).

Przy podatku liniowym zasady ustalania zaliczki są bardzo zbliżone do powyższych. Odróżnia go jednak to, że nie występuje przy nim kwota zmniejszająca podatek (w wyz oskości 556,02 zł). Ponadto podatek cały czas jest liczony wg jednej, stałej, 19% stawki podatku.

Po obliczeniu zaliczki za pierwszy miesiąc, te za miesiące następne oblicza się jako różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Uproszczenie dla małych podatników
Co zostało już wyżej podkreślone, zaliczkę za dany miesiąc trzeba zapłacić do 20-tego dnia miesiąca następnego, jednakże mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą wybrać opłacanie zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne. O decyzji takiej trzeba jednak powiadomić fiskusa pisemnie w formie oświadczenia. W przyszłym roku będzie na to czas do 20 lutego 2014 r. (a więc terminu wpłaty zaliczki za styczeń), zaś podatnicy, którzy w trakcie roku firmę dopiero zamierzają założyć – obowiązku tego będą musieli dopełnić do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Warto pamiętać, że tak złożone oświadczenie jest także ważne w latach następnych, chyba że urząd skarbowy zostanie powiadomiony w odpowiednim terminie o rezygnacji z tej formy wpłacana zaliczek bądź też przedsiębiorca straci status małego podatnika. Niemniej podatnik, który obecnie (a więc w roku 2013) korzysta z kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, zamierza tę formę rozliczeń kontynuować także w roku 2014 i nie utraci statusu małego podatnika, nie musi podejmować w tym celu żadnych dodatkowych czynności (jako że wciąż ważne będzie złożone wcześniej oświadczenie).

Sposób ustalania zaliczki kwartalnej jest taki sam jak przy zaliczce miesięcznej z tą różnicą, że podatnik pod uwagę bierze nie miesiąc a kwartał kalendarzowy. Termin płatności zaliczki kwartalnej został zaś określony na 20-ty dzień miesiąca następującego po kwartale, za który dana zaliczka jest wpłacana. Zaliczka za IV kwartał płatna jest natomiast do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Wyjątek przy grudniu/IV kwartale
Mimo, że zaliczkę za ostatni miesiąc/kwartał wpłaca się co do zasady do 20 stycznia następnego roku, niekiedy obowiązku tego można uniknąć. Otóż jeżeli w tym terminie podatnik zdąży złożyć zeznanie roczne oraz dokona zapłaty wynikającego z niego podatku, zaliczki za wskazane wyżej okresy regulować już nie trzeba. Niemniej postępowanie takie nie zawsze jest dla podatników korzystne (jako że niekiedy wartość zaliczki jest niższa od zobowiązania wynikającego z zeznania rocznego, które podlega wpłacie do urzędu – wtedy lepiej wpłacić zaliczkę i kredytować się u fiskusa bez oprocentowania do końca kwietnia).

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: