eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Alimenty do 700 zł bez podatku dochodowego

Alimenty do 700 zł bez podatku dochodowego

2014-03-02 09:23

Alimenty do 700 zł bez podatku dochodowego

Alimenty do 700 zł bez podatku dochodowego © bzyxx - Fotolia.com

Alimenty za 2011 r. i 2012 r. zasadzone wyrokiem Sądu, otrzymane w 2012 r. stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Alimenty za 2012 r. wypłacone w 2012 r. do kwoty 700 zł miesięcznie liczonej za każdy miesiąc oddzielnie będą korzystały ze zwolnienia z podatku. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13.02.2014 r. nr IPTPB2/415-706/13-4/KSM.

Przeczytaj także: Podatek dochodowy: niektóre alimenty w zeznaniu podatkowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W styczniu 2011 r. sąd zasądził na rzecz wnioskodawczyni alimenty od byłego męża w wysokości 1 500 zł miesięcznie. Wykonaniem wyroku zajmuje się komornik sądowy. Mimo faktu, że alimenty są wnioskodawczyni należne już za cały rok 2011, pierwsze pieniądze otrzymała dopiero w roku 2012. Ponadto otrzymuje to świadczenie w różnych terminach i w różnych kwotach. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w podatku dochodowym może korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla alimentów do wysokości 700 zł? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. ), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Należy zatem stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem tych, które ustawodawca enumeratywnie wymienił w katalogu zwolnień przedmiotowych lub od których został zaniechany pobór podatku.

fot. bzyxx - Fotolia.com

Alimenty do 700 zł bez podatku dochodowego

Alimenty za 2011 r. i 2012 r. zasadzone wyrokiem Sądu, otrzymane w 2012 r. stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Alimenty za 2012 r. wypłacone w 2012 r. do kwoty 700 zł miesięcznie liczonej za każdy miesiąc oddzielnie będą korzystały ze zwolnienia z podatku.


Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Katalog źródeł przychodów został ujęty w art. 10 ww. ustawy. Dla celów podatkowych przychody inne niż określone w art. 10 ust. 1 w punktach 1-8 ustawy są kwalifikowane jako przychody z tzw. innych źródeł.

W myśl art. 20 powyższej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.(…)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są alimenty:
a. na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
b. na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a), otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Należy podkreślić, że dla zastosowania powyższego zwolnienia nie jest istotna kwota wypłacona w danym miesiącu ale miesięczna kwota zasądzonych alimentów. W konsekwencji, gdy podatnik otrzymuje w jednym miesiącu kwoty należne za kilka miesięcy bądź lat, a w orzeczeniu sądu przyznano alimenty w wysokości przekraczającej 700 zł miesięcznie, to przychodem z tytułu alimentów – podlegającym opodatkowaniu – jest nadwyżka pomiędzy kwotą 700 zł miesięcznie, tj. kwotą alimentów zwolnioną z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kwotą alimentów miesięcznych zasądzonych przez sąd.

Bez znaczenia dla celów podatkowych jest fakt skumulowania ich wypłaty, bowiem podstawę opodatkowania dochodu z tego tytułu stanowi nadwyżka należnych za każdy miesiąc alimentów ponad kwotę 700 zł.

Zauważyć należy, że zgodnie z generalną zasadą ustalania momentu powstania przychodu wyrażoną w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, alimenty zasądzone wyrokiem sądu na rzecz Wnioskodawczyni za 2011 r., jednakże ściągnięte przez komornika i otrzymane przez Wnioskodawczynię w 2012 r. są przychodem z roku 2012. Przychodem z 2012 r. są również te alimenty przysługujące za 2012 r., które zostały w tym samym roku wypłacone.

Zatem stwierdzić należy, że alimenty za 2011 r. i 2012 r. zasadzone wyrokiem Sądu, otrzymane przez Wnioskodawczynię w 2012 r. stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając jednak na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że alimenty za 2012 r. wypłacone Wnioskodawczyni w 2012 r. do kwoty 700 zł miesięcznie liczonej za każdy miesiąc oddzielnie będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego określonego w ww. przepisie. Zatem, nadwyżka ponad kwotę 700 zł miesięcznie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo należy zauważyć, że analogicznie należy postąpić rozliczając alimenty przysługujące Wnioskodawczyni za 2011 r. (wypłacone w 2012 r.), tj. nadwyżka ponad kwotę 700 zł miesięcznie liczonej za każdy miesiąc oddzielnie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: