eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zaległe alimenty a zeznanie roczne

Zaległe alimenty a zeznanie roczne

2010-08-11 06:48

Zasądzone na rzecz żony alimenty wyegzekwowane przez komornika do wysokości 700 zł miesięcznie są zwolnione z podatku dochodowego i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym w roku ich otrzymania. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dna 12.07.2010 r. nr IPPB2/415-312/10-2/AS.

Przeczytaj także: Zapłata nietypowych alimentów na dzieci zwolniona z podatku

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Sąd zasądził na rzecz wnioskodawczyni od jej byłego męża alimenty w wysokości 150 zł miesięcznie. Alimenty te od maja 2004 r. do grudnia 2008 r. nie zostały jej wypłacone. Od stycznia 2009 r. zaczął je egzekwować komornik z emerytury byłego męża. W styczniu 2009 r. wnioskodawczyni otrzymała kwotę alimentów w wysokości 794,73 zł, w lutym 805,81 zł, w marcu 855,81 zł, w kwietniu 865,20 zł, w maju 865,20 zł, w czerwcu 865,20 zł, w lipcu 855,46 zł, w sierpniu 469,65 zł, we wrześniu 469,65 zł, w październiku 465,17 zł, w listopadzie 465,17 zł. Ogółem w całym roku otrzymała ona kwotę 7.777,05 zł, przy czym kwota ta stanowi zaległość za lata 2004-2008. Jak wynika z powyższego, przez 7 miesięcy kwota otrzymanych alimentów przekroczyła 700 zł, do wysokości której alimenty są zwolnione z podatku. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w takiej sytuacji nadwyżkę ponad 700 zł powinna wykazać w zeznaniu rocznym za rok 2009 i opodatkować? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. i obowiązujący od dnia 31 marca 2010 r. Dz. U. Nr 51 poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem tych, które ustawodawca enumeratywnie wymienił w katalogu zwolnień przedmiotowych lub od których został zaniechany pobór podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów został ujęty w art. 10 ww. ustawy. Dla celów podatkowych przychody inne niż określone w art. 10 ust. 1 w punktach 1-8 ustawy są kwalifikowane jako przychody z tzw. innych źródeł.

Art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, tj. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), mocą której w art. 1 pkt 14 lit. a) wprowadzono art. 21 ust. 1 pkt 127 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są alimenty:

a. na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
b. na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a), zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

 

1 2

następna

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: