eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek liniowy a wspólne rozliczenie małżonków

Podatek liniowy a wspólne rozliczenie małżonków

2014-03-18 13:25

Podatek liniowy a wspólne rozliczenie małżonków

Podatek liniowy a wspólne rozliczenie małżonków © Kurhan - Fotolia.com

Ponieważ w roku 2013 do dochodów wnioskodawcy miały zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy), za rok ten nie może on rozliczyć się z uzyskanych dochodów wspólnie z małżonką. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 27.02.2014 r. nr ITPB2/415-1107/13/MU.

Przeczytaj także: Działalność gospodarcza w Niemczech a zeznanie roczne PIT-36

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim od lipca 2007 r. zaś od grudnia 2011 r. istnieje między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. Od 2012 r. wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, dla której wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym. W roku 2013 jednakże zaprzestał prowadzenia tej działalności i nie uzyskał z niej żadnych przychodów. Działalność ta została zakończona w listopadzie 2013 r. Wnioskodawca zadał pytanie, czy za rok 2013 może rozliczyć się wspólnie z żoną? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, od osiąganych przez nich dochodów.

Jednakże art. 6 ust. 2 ww. ustawy, przewiduje możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków. Powołany przepis stanowi, iż małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

fot. Kurhan - Fotolia.com

Podatek liniowy a wspólne rozliczenie małżonków

Ponieważ w roku 2013 do dochodów wnioskodawcy miały zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy), za rok ten nie może on rozliczyć się z uzyskanych dochodów wspólnie z małżonką.


Stosownie do art. 6 ust. 8 powołanej ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Na podstawie art. 6 ust. 9 cytowanej ustawy, zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (tj. m. in. osób fizycznych osiągających przychody z tytułu umowy najmu) niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Z treści art. 6 ust. 8 ww. ustawy, bezspornie wynika, że prawa do łącznego opodatkowania dochodów, pozbawieni zostali małżonkowie w sytuacji, gdy w roku podatkowym chociażby do jednego z nich miały zastosowanie przepisy art. 30c tej ustawy. (…)

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w roku 2013 do dochodów Wnioskodawcy miały zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt ten wyklucza możliwość opodatkowania dochodów uzyskanych przez współmałżonków w sposób przewidziany w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia jest w tej sytuacji, że Wnioskodawca w listopadzie 2013 r. zakończył prowadzenie działalności gospodarczej i w roku tym nie osiągnął żądnych przychodów z tego tytułu.
W konsekwencji, nie może Wnioskodawca skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów osiągniętych w 2013r. wspólnie z małżonką.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: