eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Działalność sportowa jako gospodarcza w podatku dochodowym?

Działalność sportowa jako gospodarcza w podatku dochodowym?

2014-05-29 13:00

Działalność sportowa jako gospodarcza w podatku dochodowym?

Działalność sportowa jako gospodarcza w podatku dochodowym? © jamstockfoto - Fotolia.com

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera kilka różnych źródeł przychodów, wśród których znalazły się przychody z działalności wykonywanej osobiście i przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Niemniej to, że uzyskanie danego przychodu znalazło się w źródle przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie oznacza, że przychodu takiego podatnik nie może uzyskać w ramach działalności gospodarczej. Ustawa bowiem jedynie w niektórych przypadkach zastrzega, że dany przychód można rozliczyć jedynie w ramach przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Wnioski takie płyną z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 22.05.2014 r. nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426.

Przeczytaj także: Kontrakt menadżerski w podatku dochodowym

Chodzi tutaj m.in. o przychody z działalności sportowej, artystycznej, literackiej, przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych czy pełnomocników (w postaci chociażby adwokatów, radców prawnych czy doradców podatkowych) świadczących obronę z urzędu i inne, które zostały wymienione w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy przychody takie można osiągać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Minister Finansów wydał interpretację indywidualną o następującej treści:

„(…) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT”, zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu według zasad określonych dla danego źródła przychodów. Działalność wykonywana osobiście oraz działalność gospodarcza stanowią odrębne źródła przychodów, a dochody uzyskiwane przez podatników z tych źródeł podlegają odmiennym zasadom opodatkowania.

Ustawa PIT nie definiuje działalności wykonywanej osobiście przez określenie jej cech, lecz wskazuje w art. 13, jakiego rodzaju przychody kwalifikują się do tej działalności. Są to m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, przychody z uprawiania sportu, przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przy spełnieniu dodatkowych warunków, przychody menedżerów z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

fot. jamstockfoto - Fotolia.com

Działalność sportowa jako gospodarcza w podatku dochodowym?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera kilka różnych źródeł przychodów, wśród których znalazły się przychody z działalności wykonywanej osobiście i przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Niemniej to, że uzyskanie danego przychodu znalazło się w źródle przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie oznacza, że przychodu takiego podatnik nie może uzyskać w ramach działalności gospodarczej.


Natomiast w przypadku źródła przychodów – działalność gospodarcza, w ustawie PIT przyjęto regułę, że do tego źródła zaliczane są przychody podatnika, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą w warunkach określonych w ustawie PIT, tj. zgodnie z definicją działalności gospodarczej obowiązującą dla celów podatku dochodowego.

Definicję działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego zawiera art. 5a pkt 6 ustawy PIT. Stosownie do tego przepisu za działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy PIT.

Uzupełnieniem definicji działalności gospodarczej są przesłanki negatywne, których łączne spełnienie wyklucza możliwość zaliczenia przychodów z działalności podatnika do źródła przychodów – działalność gospodarcza. Za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
• odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
• są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
• wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością (art. 5b ust. 1 ustawy PIT).

Na gruncie powołanych wyżej przepisów prawa pojawiły się wątpliwości w zakresie kwalifikacji przychodów do właściwego źródła w sytuacji, gdy przychody uzyskiwane przez podatnika są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście i jednocześnie działalność prowadzona przez podatnika spełnia warunki określone w definicji działalności gospodarczej. Jako przykłady można podać m.in. przychody uzyskiwane przez artystów, sportowców, sędziów sportowych czy też pełnomocników świadczących obronę z urzędu.

Przejawem takich wątpliwości jest również niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie omawianego zagadnienia.

W przypadku działalności sportowej w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, iż przychody z tytułu uprawiania sportu należy kwalifikować wyłącznie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Sądy administracyjne, zaliczając przychody z uprawiania sportu do działalności wykonywanej osobiście, akcentują przede wszystkim literalne brzmienie definicji działalności gospodarczej. W ocenie sądów, z przychodem z działalności gospodarczej mamy do czynienia w przypadku, kiedy przychód ten nie może zostać zaliczony do innych źródeł przychodów wymienionych w ustawie PIT (tak sądy interpretują zawarte w definicji działalności gospodarczej stwierdzenie: „z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9”).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: