eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zasiłek chorobowy dla osoby na kontrakcie menedżerskim a zaliczka na PIT

Zasiłek chorobowy dla osoby na kontrakcie menedżerskim a zaliczka na PIT

2022-09-26 13:47

Zasiłek chorobowy dla osoby na kontrakcie menedżerskim a zaliczka na PIT

Zasiłek chorobowy dla osoby na kontrakcie menedżerskim a zaliczka na PIT © andrey popov - fotolia.com

Spółka wypłacająca osobie zatrudnionej w oparciu o kontrakt menadżerski zasiłek chorobowy nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego. Na spółce ciążą jednak obowiązki związane z wyszczególnieniem uzyskanego przez tę osobę przychodu w informacji PIT-11.

Przeczytaj także: CIT. Skutki konwersji wierzytelności na udziały w podatku dochodowym

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o PDOF zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy źródłem przychodów jest między innymi działalność wykonywana osobiście.

Na podstawie natomiast art. 13 pkt 9 tej ustawy o PDOF, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Obowiązki płatnika


Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF, osoby prawne, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa m.in. w art. 13 pkt 9 ustawy o PDOF (działalność wykonywana osobiście) są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Z powyższego przepisu wynika, że na spółce wypłacającej świadczenia osobom zatrudnionym w oparciu o kontrakt menadżerski, co do zasady, spoczywają obowiązki płatnika podatku dochodowego. Niemniej jednak obowiązek ten nie rozciąga się na świadczenia wypłacane tym osobom w postaci zasiłków, które co do zasady powinny zostać zaliczane do katalogu przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF. Oznacza to, że wypłacane zasiłki chorobowe nie stanowią przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o PDOF. Ich wypłata osobom zatrudnionym w oparciu o kontrakty menadżerskie nie wiąże się zatem z koniecznością pobrania zaliczki na podatek dochdowy od tego typu świadczeń.

fot. andrey popov - fotolia.com

Zasiłek chorobowy dla osoby na kontrakcie menedżerskim a zaliczka na PIT

Spółka wypłacająca osobie zatrudnionej w oparciu o kontrakt menadżerski zasiłek chorobowy nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego. Na spółce ciążą jednak obowiązki związane z wyszczególnieniem uzyskanego przez tę osobę przychodu w informacji PIT-11.Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28.01.2018 r., (znak: 0115-KDIT2-2.4011.404.2017.1.AG)
Uwzględniając powyższe zauważyć należy, że świadczenia wypłacane zleceniobiorcom świadczącym usługi na podstawie umowy zlecenia i usługobiorcom zatrudnionym na podstawie kontraktów menedżerskich w czasie ich choroby (czyli zasiłek chorobowy) nie mieszczą się w dyspozycji art. 13 pkt 8 i 9 ustawy. Ponadto przytoczony wyżej art. 41 ww. ustawy nie zobowiązuje płatnika do poboru zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych przez zleceniobiorców i usługobiorców przychodów z tytułu otrzymywanych zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wskazane przepisy obejmują jedynie przychody z działalności wykonywanej osobiście - do których należą m.in. dochody z tytułu umowy zlecenia oraz dochody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nie dotyczą zaś zasiłków z ubezpieczenia społecznego, stanowiących dochody z innych źródeł, o których mowa w powołanym powyżej art. 20 ust. 1 ustawy podatkowej. W związku z powyższym od wypłacanych zleceniobiorcom i usługobiorcom zasiłków chorobowych, Wnioskodawca nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, ma jedynie obowiązek wystawienia tym osobom informacji PIT-8C [obecnie PIT-11 - przyp. aut.].


Mimo braku obowiązku pełnienia funkcji płatnika, spółka wypłacająca zasiłek chorobowy osobie zatrudnionej w oparciu o kontakt menadżerski zobowiązana będzie zatem wyszczególnić przychód z tego tytułu w informacji PIT-11.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: