eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kontrakt menadżerski w podatku dochodowym

Kontrakt menadżerski w podatku dochodowym

2014-01-16 13:20

Kontrakt menadżerski w podatku dochodowym

Kontrakt menadżerski w podatku dochodowym © hesa2 - Fotolia.com

Przychody menadżerów winny być zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, czego konsekwencją jest ich opodatkowanie za pośrednictwem płatnika. Przychodami z działalności wykonywanej osobiście są także przychody, które uzyskiwane będą z tytułu członkostwa w zarządzie Spółki. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19.12.2013 r. nr IPTPB1/415-602/13-5/AG.

Przeczytaj także: Działalność sportowa jako gospodarcza w podatku dochodowym?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Pan K. i Pan D. są członkami zarządu spółki z o.o. Rada nadzorcza zamierza zawrzeć z nimi kontrakty menedżerskie (jest ona uprawniona do zawierania takich umów), które będą określały warunki zarządzania, wysokość wynagrodzenia oraz klauzulę o odpowiedzialności spółki wobec osób trzecich za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z czynności zarządzania wykonywanych przez te osoby. Członkowie zarządu będą prowadzić własne jednoosobowe działalności gospodarcze, w ramach których będą mogli wykonywać usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami i doradztwa w zakresie prowadzonej przez inne podmioty działalności gospodarczej. Zakres kontraktu menedżerskiego będzie obejmował obowiązek prowadzenia spraw spółki związanych z jej działalnością gospodarczą, nie będzie się on pokrywał z zakresem obowiązków w dotyczącym reprezentacji Spółki. Zadano pytanie, czy przychody uzyskiwane na podstawie kontraktu menedżerskiego należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 powyższej ustawy.
W art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy wymieniono przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zostały one zdefiniowane w art. 13 tej ustawy.
Według art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

fot. hesa2 - Fotolia.com

Kontrakt menadżerski w podatku dochodowym

Przychody menadżerów winny być zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, czego konsekwencją jest ich opodatkowanie za pośrednictwem płatnika. Przychodami z działalności wykonywanej osobiście są także przychody, które uzyskiwane będą z tytułu członkostwa w zarządzie Spółki.


Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku umów powierzających zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, w związku z czym przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia nazwy tylko niektórych z nich, w tym umowę o zarządzanie, kontrakt menedżerski oraz wskazuje ogólnie, że odnosi się również do wszelkich umów o podobnym charakterze, na mocy których podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Spod dyspozycji art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączone zostały przychody osób powołanych do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawnej; w takiej sytuacji uzyskane przez podatnika przychody będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście, ale uregulowanej w art. 13 pkt 7 ww. ustawy.

Dochody podatnika osiągającego przychody z osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W myśl natomiast art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: