eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Reklama w Internecie na ryczałcie ewidencjonowanym

Reklama w Internecie na ryczałcie ewidencjonowanym

2015-01-26 13:47

Reklama w Internecie na ryczałcie ewidencjonowanym

Reklama w Internecie na ryczałcie ewidencjonowanym © mindscanner - Fotolia.com

Przychody uzyskiwane z wykonywania w ramach prowadzonej firmy usług polegających na sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie (PKWiU 63.11.30.0) mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, zaś stawka podatku z tego tytułu wynosi 8,5%. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22.01.2015 r. nr IBPBI/1/415-1286/14/WRz.

Przeczytaj także: Ryczałt ewidencjonowany a najem powierzchni na stronie internetowej

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności dokonuje sprzedaży na rzecz swojego kontrahenta miejsca na domenie internetowej dla wykorzystywania go na cele reklamowe. Kontrahent (X) zamieszcza na stronie internetowej, na zlecenie podmiotu trzeciego (reklamodawcy) jego bannery, czy inne materiały promujące, jak też linki do strony internetowej reklamodawcy. Taka reklama jest wyświetlana każdemu użytkownikowi, który odwiedzi stronę znajdującą się na danej domenie. Na stronie internetowej może być zamieszczanych wiele reklam na raz od wielu reklamodawców. X ma tutaj dużą swobodę pod warunkiem jednak, że udostępnione mu miejsce będzie wykorzystywane jedynie na cele reklamowe.

Sprzedaż miejsca na domenie internetowej dla kontrahenta X następuje na podstawie zawartej umowy, w której znajduje się adnotacja, że służy ono jedynie celom reklamowym. Sam wnioskodawca nie świadczy usług reklamowych na rzecz reklamodawcy (nie zamieszcza reklam), a jedynie dokonuje sprzedaży swojemu kontrahentowi miejsca na cele reklamowe na swojej domenie. Nie ingeruje on także w umowy zawierane pomiędzy X a reklamodawcami.

Z tytułu świadczonych usług wnioskodawca otrzymuje od X stosowne wynagrodzenie, najczęściej ustalane jako procent wynagrodzenia otrzymywanego przez X od reklamodawców (to zaś określane jest w stawce kwotowej za kliknięcie w reklamę). Wynagrodzenie płacone będzie przez X na rzecz wnioskodawcy w oparciu o dokumenty wystawione przez X (np. faktury), na jego rachunek bankowy, rachunek PayPal lub w innej formie.

W zawartej umowie zastrzeżono, że wnioskodawca jest obowiązany odprowadzić i rozliczyć wszystkie podatki oraz, że X nie jest odpowiedzialny za określenie lub pobranie podatków oraz za jakiekolwiek inne obowiązki wobec lokalnych lub państwowych władz podatkowych wynikające z uzyskania przychodu przez wnioskodawcę od X. Świadczone usługi przez wnioskodawcę na rzecz X są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 63.11.30.0, tj. jako Usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie. Wnioskodawca zadał pytanie, czy uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie może opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. mindscanner - Fotolia.com

Reklama w Internecie na ryczałcie ewidencjonowanym

Przychody uzyskiwane z wykonywania w ramach prowadzonej firmy usług polegających na sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, zaś stawka podatku z tego tytułu wynosi 8,5%.


„(…) Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym z art. 6 ust. 1 tej ustawy wynika, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona m.in. od nie wystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przy czym, stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: