eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ujęcie zaliczki na paragonie z kasy fiskalnej

Ujęcie zaliczki na paragonie z kasy fiskalnej

2021-09-13 13:43

Ujęcie zaliczki na paragonie z kasy fiskalnej

Na kasie fiskalnej trzeba zaewidencjonować otrzymane zaliczki © pixabay.com

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych (z pewnymi wyjątkami) musi być ewidencjonowana za pośrednictwem kasy fiskalnej. Paragony takie należy wystawiać również w przypadku otrzymanych zaliczek.

Przeczytaj także: Zawieszona działalność: ewidencjonowanie zaliczek na kasie fiskalnej

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W ewidencji takiej wykazuje się dane o sprzedaży, zawarte w dokumentach wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym określające przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz dane służące identyfikacji poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Moment wystawienia paragonu fiskalnego, czyli fiskalizacji transakcji


§ 6 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących mówi, że podatnicy prowadzący ewidencję przy pomocy kasy fiskalnej wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności.

Czym jest owa sprzedaż? Art. 2 pkt 22 ustawy o VAT mówi, że należy przez nią rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek podatkowy (czyli moment jej wykazania) określa art. 19a ustawy o VAT. Jego ogólna definicja wskazuje zaś, że obowiązek taki powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub usług. Jeżeli jednak przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności (zaliczkę, zadatek, ratę itp. ) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

fot. pixabay.com

Na kasie fiskalnej trzeba zaewidencjonować otrzymane zaliczki

Sprzedaż dla osób fizycznych winna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. W którym momencie? - w chwili dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. A co z zaliczkami? Te skutkują powstaniem obowiązku podatkowego w dacie ich otrzymania - i wtedy również należy ująć je na kasie fiskalnej - w tym w dacie wpływu na konto bankowe, chociaż tutaj ustawodawca przewidział pewne odstępstwa.


Zaliczka na kasie fiskalnej


Otrzymanie zaliczki/przedpłaty skutkuje zatem powstaniem obowiązku podatkowego. Co z kasą fiskalną w takiej sytuacji? § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mówi, że w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):
  1. w gotówce - wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,
  2. za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem - wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania.

Otrzymaną zaliczkę należy zatem ująć na kasie fiskalnej w dacie jej otrzymania (traktując otrzymaną kwotę jako wartość brutto, z której metodą „w stu” należy wyodrębnić kwotę netto i VAT, z zastosowaniem stawek właściwych dla danej transakcji, czyli danego towaru/usługi, na poczet której jest wpłacana).

W wydanych dnia 12 sierpnia 2021 r. objaśnieniach w sprawie kas rejestrujących resort finansów wypowiedział się m.in. w zakresie ewidencjonowania otrzymanych zaliczek.
„Otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej z chwilą jej otrzymania lub bezpośrednio po uzyskaniu informacji o otrzymaniu zaliczki, tj. bez zbędnej zwłoki w dniu następnym lub pierwszego dnia 10 pracy następującego po dniach wolnych o pracy. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt w jakiej formie dokonano zapłaty.
(Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie kas)

Otrzymane zapłaty na rachunek bankowy powinny zostać zaewidencjonowane przy użyciu kasy rejestrującej niezwłocznie, jak najszybciej po otrzymaniu informacji z banku o dokonanej wpłacie, tj. w dniu następnym lub pierwszego dnia pracy następującego po dniach, w których ten podatnik nie wykonuje działalności.

To na podatniku spoczywa obowiązek rzetelnego udokumentowania dokonywanych transakcji w urządzeniach księgowych tak, by odzwierciedlały faktyczny ich przebieg, wobec czego, może on dokonywać odpowiednich zapisów w prowadzonych ewidencjach celem ułatwienia powiązania dokonanych przez klienta wpłat z odpowiednimi dokumentami fiskalnymi.

Należy podkreślić, że techniczne przeszkody w pozyskiwaniu informacji dotyczących dokonanych transakcji, nie mogą mieć wpływu na prawidłowe określenie zobowiązania podatkowego. Podatnik jest zobowiązany tak zorganizować i prowadzić odpowiednie urządzenia ewidencyjne, aby nie doprowadzić do naruszenia terminu powstania obowiązku podatkowego.”
- czytamy w objaśnieniach.

Co się zatem dzieje przykładowo w sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie na urlopie bądź zachoruje i w tym czasie klient wpłaci mu na konto bankowe zaliczkę na poczet przyszłych czynności? Taka przerwa w prowadzeniu biznesu nie zwalnia go z obowiązku prawidłowego rozliczenia VAT od otrzymanych zaliczek w miesiącu ich otrzymania. Mogą one wprawdzie zostać ujęte na kasie fiskalnej później – po powrocie do pracy, ale na potrzeby rozliczeń podatkowych i tak trzeba je przyporządkować do okresów, w które je otrzymano.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: