eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Udostępnienie konta a depozyt nieprawidłowy i podatek PCC

Udostępnienie konta a depozyt nieprawidłowy i podatek PCC

2015-07-14 13:07

Udostępnienie konta a depozyt nieprawidłowy i podatek PCC

Pieniądze ©  Radoslaw Maciejewski - Fotolia.com

Upoważnienie do rozporządzania oddanymi na przechowanie pieniędzmi jest konieczne dla istnienia depozytu nieprawidłowego. Jeżeli ten element nie występuje, o depozycie nieprawidłowym nie może być mowy, a co za tym idzie, nie wystąpi z tego tytułu także podatek od czynności cywilnoprawnych. Wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27.01.2015 r. nr ILPB2/436-306/14-2/WS.

Przeczytaj także: Depozyt nieprawidłowy opodatkowany PCC tak jak pożyczka

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Utargi dzienne z handlu spółki z o.o. wpłacane są bezpośrednio na jej rachunek bankowy. Ponieważ jednak opłaty bankowe z tym związane są bardzo wysokie, rozważane jest inne rozwiązanie. Otóż bank nie pobiera prowizji od wpłat na rachunki osobiste. Dlatego też postanowiono, że członek zarządu otworzy jako osoba fizyczna bankowy rachunek osobisty, na który będą wpłacane utargi dzienne, a następnie kwoty te z rachunku osobistego będą przelewane (przez tego członka zarządu) na rachunek firmowy spółki.

Otwarty rachunek osobisty będzie służył wyłącznie do powyższego celu. Członek zarządu nie będzie z tego tytułu osiągał korzyści finansowych. Nie będzie on także uprawniony do rozporządzania wpłacanymi kwotami, co wprost będzie wynikać z zawartej w tym zakresie umowy pomiędzy członkiem zarządu a spółką. Zadano pytanie, czy powyższe postępowanie będzie objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych (chociażby z tytułu depozytu nieprawidłowego)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:
1. następujące czynności cywilnoprawne:
a. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
b. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
c. (uchylona),
d. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
e. umowy dożywocia,
f. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat i dopłat,
g. (uchylona),
h. ustanowienie hipoteki,
i. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
j. umowy depozytu nieprawidłowego,
k. umowy spółki;
2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

fot. Radoslaw Maciejewski - Fotolia.com

Pieniądze

Upoważnienie do rozporządzania oddanymi na przechowanie pieniędzmi jest konieczne dla istnienia depozytu nieprawidłowego. Jeżeli ten element nie występuje, o depozycie nieprawidłowym nie może być mowy, a co za tym idzie, nie wystąpi z tego tytułu także podatek od czynności cywilnoprawnych.


Zatem, jak z powyższego wynika, ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Zatem, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Szczegółowe ustalenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone. (…)

Mając na uwadze powyższe konieczne jest więc stwierdzenie, czy zawarcie powyższej umowy stanowi czynności powodującą powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: