eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Nieruchomość można sprzedać bez podatku zaraz po dziedziczeniu

Nieruchomość można sprzedać bez podatku zaraz po dziedziczeniu

2021-09-07 13:52

Nieruchomość można sprzedać bez podatku zaraz po dziedziczeniu

Dziedziczenie i sprzedaż nieruchomości bez podatku? © mimon - Fotolia.com

5-letni termin liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. Jeżeli okres ten upłynął, sprzedaż nieruchomości przez spadkobiercę nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 01.09.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.451.2021.1.JG.

Przeczytaj także: Mieszkanie w spadku: podatek od sprzedaży

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Dnia 4 lutego 2021 r. wnioskodawczyni odziedziczyła po zmarłym ½ nieruchomości składającej się z działek oznaczonymi numerami geodezyjnymi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziedziczenie nastąpiło na podstawie testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego. Spadkodawca był właścicielem nieruchomości nieprzerwanie od 1986 r.

Obecnie wnioskodawczyni zamierza zbyć odziedziczony udział w tej nieruchomości. Zadała pytanie, czy będzie musiała z tego tytułu rozliczyć podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(…) Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na upływ czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z nowelizacją tej ustawy w dniu 1 stycznia 2019 r., przyszła sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawczynię (tj. przed upływem 5 lat od dnia śmierci spadkodawcy) nie stanowi źródła przychodu, a tym samym Wnioskodawczyni nie będzie musiała zapłacić podatku dochodowego od przyszłej transakcji sprzedaży nieruchomości, ani wykazywać jej w zeznaniu podatkowym.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. mimon - Fotolia.com

Dziedziczenie i sprzedaż nieruchomości bez podatku?

Nieruchomość nabytą w spadku możesz sprzedać w tym samym roku, w którym stałeś się jej właścicielem i nie zapłacić złotówki podatku. Ważne jest tutaj jednak to, aby od końca roku, w którym obecnie dziedziczoną przez Ciebie nieruchomość, nabył spadkodawca, upłynęło do chwili sprzedaży co najmniej 5 lat.


W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowanego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Stosownie zaś do art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Artykuł 10 ust. 6 powołanej ustawy stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Na mocy art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że spadkodawca był właścicielem nieruchomości położonej w miejscowościach: (…) i (…), składającej się z działek oznaczonymi numerami geodezyjnymi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w (…) prowadzi księgę wieczystą (…) od 1986 r. Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość w drodze dziedziczenia w roku 2021.

Mając na uwadze powołany wyżej art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w niniejszej sprawie pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy należy liczyć od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę.

Tym samym termin 5-letni liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę, tj. od 1986 r. Wobec powyższego, odpłatne zbycie nieruchomości przez Wnioskodawczynię z uwagi na upływ ww. okresu nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy. W konsekwencji, w związku z tą transakcją na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: