eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Hala magazynowa w leasingu operacyjnym: trwały związek z gruntem

Hala magazynowa w leasingu operacyjnym: trwały związek z gruntem

2015-12-24 08:39

Hala magazynowa w leasingu operacyjnym: trwały związek z gruntem

Hala magazynowa © Robert Kneschke - Fotolia.com.jpg

Aby hala magazynowa mogła zostać uznana za nieruchomość, musi być stale związana z gruntem. To niezwykle ważny warunek z punktu widzenia leasingu operacyjnego takiej hali. Jeżeli bowiem stały związek z gruntem nie wystąpi, umowa leasingu będzie musiała być zawarta na co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, a nie jedynie 5 lat - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 03.12.2015 r. nr ITPB1/4511-936/15/PSZ.

Przeczytaj także: Podatek dochodowy: umowa leasingu musi spełniać warunki

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka jawna, prowadząca księgi rachunkowe podlegające badaniu przez biegłego, zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego z możliwością wykupu na rozbieralną stalową halę magazynową, na okres 5 lat. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, będzie odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego. Opłata wstępna wynosić będzie od 10%-20% wartości hali, zaś wartość wykupu pomiędzy 15%-20% wartości hali.

Hala zostanie zamontowana na przygotowanym w tym celu fundamencie betonowym. Elementy mocujące wzdłuż ścian długich nie muszą być osadzone w fundamencie. Osadzenie kotew i filarów odbywa się przy pomocy śrub wklejanych, dzięki czemu możliwy jest demontaż i ponowny montaż hali w innym miejscu.

Dla celów bilansowych przedmiotowy leasing będzie traktowany jako finansowy. Hala zostanie zakwalifikowana do grupowania KŚT 104 „Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”. Określona w Wykazie roczna stawka amortyzacyjna dla takiego środka trwałego wynosi 2,5%.
Po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie, hala zostanie wprowadzona do środków trwałych, analitycznie w dwóch pozycjach: fundamenty (koszty inwestycji) oraz hala - wartość z leasingu.

Zadano pytanie, czy możliwe jest zawarcie umowy leasingu operacyjnego z możliwością wykupu dotyczącego omawianej rozbieralnej stalowej hali magazynowej na okres 5 lat i zaliczenie rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

fot. Robert Kneschke - Fotolia.com.jpg

Hala magazynowa

Aby hala magazynowa mogła zostać uznana za nieruchomość, musi być stale związana z gruntem. To niezwykle ważny warunek z punktu widzenia leasingu operacyjnego takiej hali.


Z przepisu tego wynika, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku z przychodami, w tym służą zachowaniu lub zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Kwestie dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z umowami leasingu zostały przez ustawodawcę uregulowane w art. 23a-23l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 23a pkt 1 ww. ustawy przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Z treści art. 23b ust. 1 powołanej ustawy opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:
1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
2. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;
3. suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

  • leasing czy zakup

    milord / 2017-04-03 11:19:13

    bardzo fajny artykuł, korzystam z takich rozwiązań od kilunastu lat i osobiście uważam, że leasing ma sens, ale tylko, jeśli jest drogą do własności. przykładowo zakup dwóch hal protan elmark to była dla mnie inwestycja, z której efektywnie korzystam od ponad 4 lat. wcześniej decydowałem się na leasing albo wynajem w przypadku sezonowego zapotrzebowania. średnio na zakupie oszczędzam ok 20%, a mam również możliwość sprzedania hal, gdy będą już za małe. warunkiem jest oczywiście zakup hal dobrej jakości, które będą odporne na wieloletnie działanie deszczu, śniegu itd. ale to chyba oczywiste ;) odpowiedz ] [ cytuj ]

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: