eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Import towarów z Chin zwolniony z podatku VAT?

Import towarów z Chin zwolniony z podatku VAT?

2016-01-22 13:04

Import towarów z Chin zwolniony z podatku VAT?

Import towarów z Chin zwolniony z podatku VAT? © COSPV - Fotolia.com

Import towarów do Polski z państwa trzeciego (a więc spoza UE) jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Jeżeli jednak wartość takiego towaru nie jest duża, przysługuje zwolnienie z tego podatku. Niestety nie jest to jedyny warunek konieczny do spełnienia, aby VAT-u nie płacić.

Przeczytaj także: Odliczenie podatku VAT z elektronicznego SAD przy imporcie

Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik-przedsiębiorca zamierza sprowadzać towar z Chin w niewielkich ilościach. Wartość jednej paczki będzie oscylować w granicach 20 euro. Towar będzie zamawiany z wykorzystanie Internetu oraz wysyłany do Polski pocztą bądź kurierem. Jest to bowiem najlepsze rozwiązanie z ekonomicznego punktu widzenia. Czy z tytułu tego importu trzeba będzie rozliczyć podatek VAT? Czy transakcje takie będą korzystały ze zwolnienia?

Art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. import towarów na terytorium kraju.
Co się natomiast tyczy podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku od importu towarów, to art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT mówi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną. Obowiązek rozliczenia VAT ciąży zatem przy imporcie towarów na podatniku będącym ich nabywcą.

Import towarów co do zasady opodatkowany jest podstawową stawką podatku VAT. Występują tutaj jednak pewnego rodzaju zwolnienia czy obniżenia stawek. Jedno ze zwolnień wynika z art. 51 ust. 2 ustawy i mówi, że zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

fot. COSPV - Fotolia.com

Import towarów z Chin zwolniony z podatku VAT?

Import towarów do Polski z państwa trzeciego (a więc spoza UE) jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Jeżeli jednak wartość takiego towaru nie jest duża, przysługuje zwolnienie z tego podatku.


Niestety nie tylko wartość towarów znajdujących się w przesyłce jest tutaj ważna. Ustawodawca wskazuje bowiem, że zwolnienie to nie ma zastosowania do takich towarów jak napoje alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe, perfumy i wody toaletowe.
Omawianego zwolnienia nie stosuje się także do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Bez względu zatem na rodzaj towaru, zwolnienie nie będzie miało zastosowanie, jeżeli jego import nastąpi w drodze zamówienia wysyłkowego. Niestety ustawodawca nie pokusił się o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem zamówienia wysyłkowego, zaś organy podatkowe stosują je bardzo szeroko.

Zamówienie wysyłkowe czyli co?


Kwestię tę starał się wyjaśnić m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 01.09.2015 r. nr IPTPP2/4512-333/15-2/IR. We wniosku o wydanie interpretacji podatnik wskazał, że zamierza importować towary z Chin nabywane w tamtejszych sklepach internetowych. Wartość przesyłek będzie mieścić się w limicie 22 euro. Towary będą przewożone za pośrednictwem poczty, kuriera bądź innej firmy wyspecjalizowanej w transporcie towarów. Zamówienie będzie natomiast składane poprzez Internet, e-mail, drogą pocztową lub telefoniczną. Nie będzie ono jednakże składane osobiście przez zainteresowanego w siedzibie dostawcy w Chinach.

Organ podatkowy udzielając odpowiedzi, przy określaniu, co należy rozumiem przez „zamówienie wysyłkowe”, posłużył się definicjami słownikowymi i potocznym rozumieniem pojęć.
Według Internetowego Słownika Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) „zamówienie” to 1. «polecenie dostarczenia lub wykonania czegoś», 2. «to, co zostało zamówione», 3. «blankiet z wyszczególnieniem zamówionych towarów lub usług»; natomiast „zamówić – zamawiać” to m.in. 1. «polecić komuś wykonanie lub dostarczenie czegoś», 2. «zapewnić sobie możliwość skorzystania z jakiejś usługi», 3. «poprosić o podanie czegoś w restauracji», 4. «umówić się z kimś na wykonanie pracy w określonym terminie». Z kolei przez pojęcie „wysyłka” należy rozumieć 1. «wysłanie czegoś», 2. «to, co się wysyła». Zatem powyższe definicje wskazują, iż pod pojęciem „zamówienia wysyłkowego” rozumieć należy polecenie dostarczenia towarów, które mają zostać do zamawiającego przesłane, tzn. nie jest on zobowiązany do nabycia ich osobiście.

Na tej podstawie organ wysnuł wniosek, iż zakupy dokonane w drodze zamówienia wysyłkowego winny mieć następujące cechy:
  • zamówienie nie jest składane osobiście przez kupującego u dostawcy, ale dokonywane jest np. drogą pocztową, telefoniczną, faksem, poprzez Internet,
  • zamówiony towar jest przesyłany, na wskazany przez kupującego adres, przez podmioty wyspecjalizowane w dziedzinie dostarczania przesyłek, np. poprzez pocztę, kuriera, bez konieczności dokonywania osobistego odbioru towarów przez kupującego.

Zapłata za towar następuje tutaj natomiast z reguły w formie przedpłaty bądź za pobraniem przez firmę dokonującą dostarczenia towaru do zamawiającego.

W efekcie organ uznał, że wnioskodawca będzie spełniał warunki do uznania nabycia towarów w drodze zamówienia wysyłkowego właśnie z uwagi na sposób złożenia zamówienia. To z kolei wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że omawiane zwolnienie rzadko kiedy będzie miało zastosowanie. Z jednej strony bowiem art. 52 ust. 1 ustawy o VAT wymaga dla jego zastosowania, aby dany towar był wysłany do nabywcy, z drugiej zaś organy podatkowe nakładają bardzo rygorystyczne wymogi co do sposobu jego zamówienia, aby nie było ono traktowane jako zamówienie wysyłkowe.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: