eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rolnik prowadzący działalność gospodarczą: granica podatku 2016

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą: granica podatku 2016

2016-06-13 12:46

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą: granica podatku 2016

Rolnik © industrieblick - Fotolia.com

Rolnicy, opłacający składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mogą prowadzić niewielką firmę i w dalszym ciągu podlegać ubezpieczeniu w KRUS. Ważne jest to, aby należny podatek z tytułu prowadzonej firmy nie przekroczył określonego limitu, który jest aktualizowany w każdym roku. Znamy ten limit na rok 2016, którego przekroczenie będzie skutkować utratą prawa do ubezpieczenia w KRUS z końcem II kwartału 2017 r.

Przeczytaj także: Otwarcie firmy i zmiana liniowej formy opodatkowania

Nie ma przeszkód, aby rolnicy, obok prowadzonego gospodarstwa rolnego, otworzyli także pozarolniczą działalność gospodarczą. Wówczas z tytułu prowadzenia tej firmy, są oni traktowani tak samo, jak pozostali przedsiębiorcy. Mogą w związku z tym rozliczać podatek VAT na zasadach ogólnych bądź też korzystać ze zwolnień w podatku od towarów i usług, o ile te im przysługują.

Mają oni także do wyboru pełen wachlarz form opodatkowania podatkiem dochodowym (ten podatek obowiązkowo z prowadzonej firmy trzeba rozliczać). Mogą w związku z tym skorzystać z opodatkowania kartą podatkową (czyli płacić stały, z góry określony przez fiskusa podatek, bez względu na faktyczną wartość osiąganych przychodów bądź dochodów), ryczałt ewidencjonowany, skalę podatkową bądź podatek liniowy.

Rolnicy prowadzący niewielki biznes mogą skorzystać też z pewnej preferencji. Otóż przedsiębiorcy co do zasady są obowiązani do samodzielnego opłacania z prowadzonej działalności gospodarczej składek do ZUS od zadeklarowanej podstawy ich naliczenia, nie niższej niż wskazują na to przepisy. Obecnie wydatek w postaci minimalnych składek płaconych do ZUS (gdy działalność gospodarcza jest obowiązkowym tytułem ubezpieczenia społecznego) wynosi 1 061,91 zł bądź 1 121,52 zł, w zależności od tego, czy przedsiębiorca opłaca dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

fot. industrieblick - Fotolia.com

Rolnik

Rolnicy, opłacający składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mogą prowadzić niewielką firmę i w dalszym ciągu podlegać ubezpieczeniu w KRUS.


Nowe firmy mogą tutaj korzystać z preferencji przez pierwsze dwa lata prowadzenia biznesu (tzw. małe ZUS-y). Dla nich wartość miesięcznych składek przedstawia się odpowiednio na poziomie: 451,68 zł i 465,28 zł.
Zobacz szczegóły w zakresie składek:Składki ZUS - działalność gospodarcza

Rolnik z firmą na KRUS


Art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników mówi, że rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:
  1. podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  2. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu (niezachowanie terminu jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu) ;
  3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
  4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą jest w takim przypadku zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w jej podwójnym wymiarze (tzw. podwójny KRUS). Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka jest opłacana w pojedynczej wysokości - tj. tak samo jak za ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą.
Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Do 31 maja każdego roku rolnik prowadzący działalność gospodarczą, podlegający ubezpieczeniu w KRUS jest obowiązany przy tym złożyć w tej instytucji zaświadczenie lub oświadczenie o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy.
W sytuacji, gdy z zaświadczenia/oświadczenia będzie wynikało, że kwota należnego podatku z działalności za poprzedni rok przekracza określoną wysokość, następuje ustanie ubezpieczenia społecznego w KRUS. Rolnik taki zostanie objęty ubezpieczeniami społecznymi w ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obwieszczeniu z dnia 23 maja 2016 r. ogłosił wysokość rocznej kwoty granicznej za 2016 r. (Mon. Pol. poz. 483). Wynosi ona 3 258 zł.

Jeżeli należny podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok 2016 przekroczy ten limit, ubezpieczenie społeczne rolnika ustanie z końcem II kwartału 2017 r. i od tego momentu będzie on obowiązany opłacać składki ZUS.

Dlatego też w przypadku rolników prowadzących własne firmy, a będących ubezpieczonymi w KRUS, wybór optymalnej formy opodatkowania ma szczególne znaczenie.
Warto wiedzieć
Płacona podwójna składka do KRUS z tytułu prowadzonej firmy nie może być odliczeniem od przychodu/dochodu. Ustawodawca wskazuje bowiem, iż odliczeniem takim są jedynie składki przekazywane do ZUS. Niemniej podatnicy, którzy zdecydują się płacić podatek od dochodu, wydatek z tytułu dodatkowej składki KRUS (kwota, o którą zostało podwyższone ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności), mogą zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: