eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podmioty powiązane: umorzenie długu a ceny transferowe

Podmioty powiązane: umorzenie długu a ceny transferowe

2016-07-14 13:03

Podmioty powiązane: umorzenie długu a ceny transferowe

Umowa © vchalup - Fotolia.com

Umorzenie wierzytelności nie może zostać uznane za świadczenie, za które może zostać ustalona cena, bądź przypisany zysk. Stąd umowa zwolnienia z długu nie jest transakcją w wyniku której powstałby obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, pomimo tego że jest to umowa cywilnoprawna. Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12.07.2016 r. nr IBPB-1-1/4510-167/16/BK.

Przeczytaj także: Gospodarstwo rolne bez dokumentacji cen transferowych

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca - spółka akcyjna, dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym. Część zobowiązań spółki wobec tego podmiotu nie zostało uregulowanych (nie są to wierzytelności przedawnione). Z uwagi na trudną sytuację finansową spółki, podmiot powiązany zamierza dokonać względem niej umorzenia wierzytelności. W tym celu zostanie sporządzone porozumienie dotyczące zwolnienia dłużnika z długu, które przyjmie formę umowy cywilnoprawnej zawartej zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego. Dłużnik zgodzi się w niej na zwolnienie go z długu.

Spółka zadała pytanie, czy do tej umowy będzie miał zastosowanie art. 9a ustawy o CIT, w związku z czym powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(...) Zdaniem Wnioskodawcy, do umorzenia wierzytelności nie będzie miał zastosowania art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie z tego tytułu obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (dotyczącej cen transferowych).

Uzasadniając powyższe twierdzenie, Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 9a ustawy o CIT, podatnicy dokonujący transakcji (…) z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 (…) są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.

fot. vchalup - Fotolia.com

Umowa

Umorzenie wierzytelności nie może zostać uznane za świadczenie, za które może zostać ustalona cena, bądź przypisany zysk. Stąd umowa zwolnienia z długu nie jest transakcją w wyniku której powstałby obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, pomimo tego że jest to umowa cywilnoprawna.


Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że powołany powyżej przepis nie będzie miał zastosowania do przedstawionego zdarzenia przyszłego, albowiem w przedmiotowej sytuacji w wyniku zawarcia umowy dojdzie do zwolnienia Spółki z obowiązku zapłaty Wierzytelności. Umorzenie Wierzytelności samo w sobie nie może zostać uznane za świadczenie, za które może zostać ustalona cena, bądź przypisany zysk. Tym samym, umowy zwolnienia z długu nie można uznać za transakcję, w wyniku której powstałby obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Podejście to, w ocenie Wnioskodawcy, znajduje potwierdzenie w praktyce. Dla przykładu Wnioskodawca wskazał interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 października 2012 r. Znak: IPTPB3/423-254/12/IR, w której wskazano, że w ustawie o CIT brak jest definicji legalnej pojęcia „transakcja", niemniej jednak w praktyce przyjęta powszechnie wykładnia językowa tego pojęcia wskazuje, że z transakcją mamy do czynienia wtedy, kiedy dochodzi do wymiany dóbr czy usług, w stosunku do których następuje określenie takich warunków jak cena, termin dostawy itd. Czynność prawna, w wyniku której następuje umorzenie wierzytelności, nie może być uznana za transakcję w podanym wcześniej rozumieniu.

Reasumując, umowa umorzenia to umowa polegająca na wygaśnięciu zobowiązania i tym samym nie stanowi transakcji, w której ustalono i zapłacono jakąkolwiek cenę. W konsekwencji w przedmiotowej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał zastosowania art. 9a ustawy o CIT, co oznacza, że Spółka nie będzie miała obowiązku przygotowywania dokumentacji dotyczącej cen transferowych.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane w imieniu Ministra Finansów przez:
• Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 11 lutego 2016 r., Znak: IBPB-1-3/4510-114/16/SK, 5 marca 2015 r., Znak: IBPBI/2/423-1469/14/MO, 22 grudnia 2014 r., Znak: IBPBI/1/423-47/14/BK i 6 lipca 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-374/12/CzP,
• Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 29 kwietnia 2015 r., Znak: IPTPB3/4510-53/15-2/PM i 2 października 2012 r., Znak: IPTPB3/423-254/12/IR,
• Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 3 marca 2015 r., Znak: ILPB4/423-573/14-4/DS, 2 lipca 2012 r., Znak: ILPB4/423-127/12-2/MC i 9 marca 2012 r., Znak: ILPB4/423-496/11-2/MC. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: