eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przekazanie nieruchomości spółki cywilnej bez podatku VAT?

Przekazanie nieruchomości spółki cywilnej bez podatku VAT?

2016-07-13 13:15

Przekazanie nieruchomości spółki cywilnej bez podatku VAT?

Przekazanie nieruchomości spółki cywilnej bez podatku VAT? © johan10 - Fotolia.com

Przekazanie nieruchomości spółki jej wspólnikom, przy nabyciu której nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie podlega opodatkowaniu VAT-em. Podatkiem tym są objęte jedynie poniesione nakłady na nieruchomość, od których VAT odliczono - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11.07.2016 r. nr IBPP1/4512-242/16/AW.

Przeczytaj także: Prezenty dla firm do 10 zł bez podatku VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W listopadzie 2004 r. spółka cywilna nabyła nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno-użytkowym, która to została wprowadzona do środków trwałych w grudniu 2004 r. Czynność ta nie była opodatkowana VAT (zakup od osób prywatnych) dlatego też spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta od kwietnia 2005 r. jest wynajmowana różnym najemcom prowadzącym w niej działalność gospodarczą. W 2005 r. poniesiono także nakłady na remont instalacji wodnokanalizacyjnej i wymianę stolarki okiennej, zaś w 2011 r. na modernizację CO budynku. Wartość poniesionych wydatków nie przekroczyła tutaj 20% wartości początkowej nieruchomości.

Obecnie wspólnicy spółki cywilnej zamierzają wycofać tę nieruchomość z majątku spółki i przekazać ją nieodpłatnie do swoich majątków osobistych. W przyszłości nieruchomość ta będzie wykorzystywana przez wspólników do działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwiska.

Zadano pytanie, czy takie nieodpłatne przekazanie nieruchomości będzie zwolnione z VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

fot. johan10 - Fotolia.com

Przekazanie nieruchomości spółki cywilnej bez podatku VAT?

Przekazanie nieruchomości spółki jej wspólnikom, przy nabyciu której nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie podlega opodatkowaniu VAT-em. Podatkiem tym są objęte jedynie poniesione nakłady na nieruchomość, od których VAT odliczono.


Towarami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ww. ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2. wszelkie inne darowizny
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Definicja pojęcia „wytworzenie nieruchomości” zawarta jest w art. 2 pkt 14a ustawy, zgodnie z którym ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o wytworzeniu nieruchomości – rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Treść art. 29a ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. (...)

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wskazane wyżej wycofanie z ewidencji środków trwałych Spółki Cywilnej ww. nieruchomości zabudowanej budynkiem, będzie mieściło się w pojęciu dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na potrzeby osobiste wspólników dotyczy bowiem towarów należących do przedsiębiorstwa (spółki cywilnej).

Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, w trakcie użytkowania nieruchomości Spółka Cywilna poniosła w 2005 r. i w 2011 r. wydatki na ulepszenie, w stosunku do których przysługiwało jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Tak więc z tytułu wytworzenia nieruchomości Spółce Cywilnej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Powyższe oznacza, że zostały spełnione przesłanki warunkujące zrównanie nieodpłatnego przekazania towarów z odpłatną dostawą towarów.

Zatem nieodpłatne przekazanie na potrzeby osobiste wspólników Spółki Cywilnej przedmiotowej nieruchomości będzie w tym przypadku stanowiło dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Przy czym podstawę opodatkowania – zgodnie z art. 29a ust. 2 – należy odnieść wyłącznie do wartości ulepszeń, od których Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia.

Natomiast koszt zakupu gruntu i budynku w przedmiotowej sprawie nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: